Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolas (Panevėžys)


VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

 

2016 m. sausio 9 d.

Panevėžys

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 9 d. 10.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Posėdžių salėje (1 aukšte), Laisvės a. 20, Panevėžyje.

 

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas;

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

SVARSTYTA:

1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita;

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama Panevėžio r. sav. ir Panevėžio m. sav. teritorijų visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. Poveikio aplinkai dokumentų rengėjasAECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje.

Mantas Kaušylas informuoja, kad po PAV pristatymo bus atsakyta į iškilusius klausimus ir neaiškumus. Taip pat pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis, leisiančius atsakyti į pateiktą pasiūlymą.

Posėdžio pirmininkas pažymi, kad 11.00 val. atvyks Latvijos Respublikos atstovai, planuojantys Rail Baltica geležinkelio liniją Latvijos Respublikoje teritorijoje bei taip pat atliekantys poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Pažymi, kad Latvijos Respublikos atstovai supažindins su Latvijos Respublikos teritorijoje planuojamo geležinkelio galimu tarpvalstybiniu poveikiu Lietuvos Respublikos teritorijai.

PAV ataskaitos pristatymas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. gegužės mėnesį, numatomas baigti 2016 m. birželio mėn. Taip pat informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas, kadangi planuojama ūkinė veikla (Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu. PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija.

Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis:

  • Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.);
  • Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.).

Posėdžio pirmininkas informuoja, kad viešo susirinkimo protokolas bus parengtas per 3 d. d. ir paviešintas poveikio aplinkai vertinimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (www.rail-baltica.lt) ir PAV dokumentų rengėjo internetiniame tinklalapyje (www.publicity.lt). Pažymi, kad su protokolu susipažinti skiriamos d. d. Atsakymai į gautus susirinkimo pasiūlymus bus parengti per 10 d. d. Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki sausio 29 d., t. y. 10 d. d. po paskutiniojo viešo susirinkimo, kuris vyks š.m. sausio 15 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose.

Mantas Kaušylas informuoja, kad vertinamos geležinkelio linijos kilometražas prasideda nuo esamo Palemono geležinkelio stoties pastato ašies. Pažymi, kad trasos 66 km planuojamas žaliasis tiltas, 70 km numatyta traukos pastotė, 77 km – žaliasis tiltas, 85 km – pragina, 91 km – pragina arba žaliasis tiltas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad pagal parengtą AECOM galimybių studiją buvo planuojama geležinkelio linija per Panevėžio m. sav. teritoriją, tačiau atsižvelgus į aplinkosauginius reikalavimus, geležinkelio linija buvo atitraukta nuo Panevėžio m. sav. gyvenamųjų teritorijų į gretimas neurbanizuotas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijas. Pažymi, kad yra patikslinta Panevėžio keleivių geležinkelio stoties vieta – perkeliant stoties vietą iš 97 km ties Papušiais į 104 km ties Gustonimis, šalia magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai, 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ir 1520 mm pločio vėžės Gustonių stoties. Pažymi, kad ši vieta yra optimali krovinių stočiai bei geležinkelio krovinių terminalui statyti.

Mantas Kaušylas informuoja, kad geležinkelio linija bus elektrifikuota ir 110 km numatyta įrengti traukos pastotė. Mantas Kaušylas supažindina su geležinkelio linijos techniniais parametrais. Pažymi, kad numatomas geležinkelio linijos greitis iki 250 km/h keleiviniams traukiniams, iki 120 km/h krovininiams traukiniams, krovininio traukinio ilgis – iki 1050 m, naudingas perono ilgis – 200-400 m, maksimali ašies apkrova – 22,5 tonos.

Posėdžio pirmininkas informuoja, kad vadovaujantis 2011 metais parengtoje AECOM galimybių studijoje nurodytu traukinių eismo intensyvumu, keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., kas 2 valandas intervalu. Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki 6.00 val. Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai. Pažymi, kad planuojamu geležinkeliu numatomas elektrinių traukinių eismas. Informuoja, kad preliminariu vertinimu, geležinkelio linija Panevėžio r. sav. teritorijoje gali statoma 2025 metais.

Mantas Kausylas susirinkusiuosius supažindina su geležinkelio linijos trasos padėtį plane įtakojusiais veiksniais. Pažymi, kad alternatyvos Nr. 1 pasirinkimą lėmė Lietuvos ir Latvijos valstybių suderintas sienos kirtimo taškas.

Mantas Kaušylas supažindina su galimu neigiamu poveikiu planuojamos geležinkelio linijos statybos ir eksploatacijos laikotarpiais, informuoja apie numatytas neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemones bei jų įrengimo vietas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad iki viešo susirinkimo pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nebuvo gauta.

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI.

Panevėžio m. sav. tarybos narys Vitalijus Satkevičius paprašė pateikti daugiau informacijos apie planuojamą geležinkelio krovinių terminalą ir prekių stotį ties Panevėžiu.

Mantas Kaušylas atsakė, kad Panevėžio r. sav. teritorijoje ties Gustonimis yra numatoma keleivių stotis, taip pat pažymėjo, kad minėtoje vietovėje šiuo metu yra analizuojamos galimybės prekių stočiai bei geležinkelio krovinių terminalui statyti. Pažymėjo, kad tinkamai pagrindus prekių stoties poreikį, ji turėtų būti statoma geležinkelio valdytojo. Terminalas bei privažiuojamieji keliai turėtų būti statomi privataus arba viešojo investuotojo, t.y. būsimo terminalo valdytojo. Taip pat informavo, kad geležinkelio prekių stoties vietą ties Gustonimis lėmė artima 1520 mm pločio geležinkelio vėžės, 1520 mm pločio geležinkelio vėžės Gustonių stoties bei automobilių magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai padėtis.

Vitalijus Satkevičius pasiteiravo ar jau yra parengta geležinkelio krovinių terminalo galimybių studija.

Mantas Kaušylas informavo, kad galimybių studija dar yra rengiama, tačiau jau yra žinoma racionaliausia prekių stoties ir krovinių terminalo vieta.

Lietuvos Respublikos seimo narė Rasa Juknevičienė pasiteiravo kokiais etapais bus vykdomi darbai Panevėžio rajone ir kokie jiems numatyti terminai?

Mantas Kaušylas informavo, kad preliminariai geležinkelio linija Panevėžio r. sav. teritorijoje gali būti statoma 2025 metais. Pažymėjo, kad iki 2020 metų planuojama atlikti geležinkelio statybos darbus nuo Palemono stoties iki Neries upės Jonavos r. sav. teritorijoje, o vėliau tęsti geležinkelio linijos tiesimą link Latvijos Respublikos. Taip pat informavo, kad susirinkime dalyvaujantys AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai galėtų suteikti tikslesnę informaciją apie planuojamo geležinkelio statybos etapus ir numatomus terminus statybos darbams.

Vitalijus Satkevičius pasiteiravo ar geležinkelio vėžė nuo Lenkijos iki Kauno naudos jau esamus bėgius ar ties naujus? Paklausė, jei naudos senus bėgius, kaip bus išvystomas numatomas greitis.

Mantas Kaušylas paprašė į šį klausimą atsakyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovės Veronikos Griganavičiūtės.

Veronika Griganavičiūtė informavo, kad 2016 metais turėtų būti paleisti krovininiai traukiniai nuo Lenkijos. Pažymėjo, kad minėtoje atkarpoje numatytas 120 km/h greitis nebus pasiekiamas, tačiau numatoma tiesinti bėgius.

Laimis Kavoliūnas paprašė nurodyti vietą kur per Nevėžį eis tiltas.

Mantas Kaušylas informavo, kad tiltas per Nevėžio upę eis ties Papušių kaimu.

Mečislovas Davainis paprašė nurodyti, kurioje vietoje bus įrengiama prekinių traukinių stotis ties Gustonimis, taip pat nurodyti kur bus įrengiama keleivinė stotis.

Mantas Kaušylas informavo, kad keleivinė ir prekinė stotis bus įrengiamos ties Gustonimis bei nurodė tikslią vietą.

Vitalijus Satkevičius pasiteiravo ar negalima būtų Lietuvoje taikyti Rail Baltica planavimo praktikos Latvijoje, minėtos susitikimo metu Bauskėje, pagal kurią netrukdant tarptautiniams keleiviniams traukiniams numatomas vietinių keleivinių traukinių stojančių miesteliuose eismas.

Mantas Kaušylas informavo, kad AECOM tai svarstė ir ne kartą akcentavome darbo grupės susitikimuose. Pažymėjo, kad tinkamai pagrindus tokių stotelių poreikį ir racionalumą, tokios stotelės galėtų būti įrengiamos keleivių vežimui projekto laikotarpiu ir Lietuvoje.

Rasa Juknevičienė pasiteiravo dėl planuojamų keleivių susisiekimo laiko sąnaudų. Pasiteiravo ar bus tik dvi keleivių stotys (Kaune ir Panevėžyje) bei kokios bus laiko sąnaudos keliauti nuo Panevėžio iki Varšuvos, jeigu greitis nebus toks, koks buvo planuotas.

Veronika Griganavičiūtė pažymėjo, kad per 2 val. pasiekti Varšuvą bus neįmanoma.

Mečislovas Davainis paprašė patikslinti ar bus du geležinkelio keliai, kuriais numatomas elektrifikuotas geležinkelio eismas. Taip pat ar geležinkelio linija į abi puses nuo geležinkelio linijos bus aptverta tvora.

Mantas Kaušylas informavo, kad vidinėje tvoros dalyje bus geležinkelio keliai, techninis aptarnavimo kelias, skirtas geležinkeliui aptarnauti, o išorinėje tvoros pusėje numatomi vietinės reikšmės automobilių keliai gyventojams.

Jonas Žuklys paklausė kada konkrečiai bus perkamos žemės.

Mantas Kaušylas informavo, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto pirkimo procedūrų pradžia numatoma po šio projekto pabaigos, t.y. gegužės – birželio mėnesiais.

Kęstutis Pavilonis pasiteiravo ar nėra tokios galimybės, kad paimamas žemes kompensuotų kitoje vietoje.

Mantas Kaušylas informavo, kad Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme, kuriuo vadovaujantis numatomos žemės paėmimo procedūros, tokia galimybė nėra numatyta.

Mantas Kaušylas pakvietė susirinkusiuosius susipažinti su išsamiais planuojamos geležinkelio linijos brėžiniais, neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių išdėstymo schemomis bei taip pat informavo, kad jau yra atvykę Rail Baltica geležinkelio Latvijoje PAV vertintojai bei paprašė išklausyti jų PAV ataskaitos pristatymą.

Protokolo pasirašymo data: 2016-01-13.

Susirinkimo pirmininkas: Mantas Kaušylas


Susirinkimo sekretorė: Simona Zapolskytė

 

Atsiųsti viešo susirinkimo protokolą galite čia:

Viešo susirinkimo protokolas

 

Atsisiųsti viešo susirinkimo pristatymo medžiagą galite čia:

Pristatymo medžiaga