Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolas (Pasvalys)

VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

2016 m. sausio 11 d.
Pasvalys

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 11 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje.


Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas;
Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė.

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

SVARSTYTA:
1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita;

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama Pasvalio r. sav. teritorijos visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. Poveikio aplinkai dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje.

Mantas Kaušylas informuoja, kad po PAV pristatymo bus atsakyta į iškilusius klausimus ir neaiškumus. Taip pat informuoja, kad iki viešojo susirinkimo dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pasiūlymų nebuvo gauta. Pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis, leisiančius atsakyti į pateiktą pasiūlymą.

PAV ataskaitos pristatymas.
Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. II ketvirtį. Taip pat informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas, kadangi planuojama ūkinė veikla (Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas.
Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu. PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija.

Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis:
 Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.);
 Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.).

Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių studijoje.

Mantas Kaušylas informuoja, kad vertinamos geležinkelio linijos trasa Pasvalio r. sav. teritorijoje prasideda ties 117 km. Gyvūnams skirtas pereiti geležinkelį žaliasis tiltas yra įrengiamas 121 km ir 142 km. Pažymi, kad planuojama geležinkelio linijos trasa yra atitraukta nuo Šiaurės Lietuvos karstinio regiono, išskyrus teritoriją ties Dagiais. Informuoja, kad geležinkelio linija dviejose vietose susikerta su kultūros paveldo vertybe Siaurojo geležinkelio kompleksas – 128 km geležinkelio viaduku ir 135 km siaurojo geležinkelio viaduku. Informuoja, kad trasa driekiasi ties Vaškais bei ties Kiemėnais, ties Dagiais nukrypsta į valstybės sienos kirtimo tašką.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamos geležinkelio linijos techniniais parametrais (maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, traukinių ir peronų ilgiu). Pristato planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą).

Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai dokumentais ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, visuomenės sveikatai) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (tiltų, triukšmo mažinimo sienučių bei pylimų) įrengimo vietas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais bei numatoma žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka.

Klausimai – atsakymai.

Arvydas Arlauskas pasiteiravo ar logiška Joniškėlio seniūnijoje ties Narteikių kaimu atskirti planuojama geležinkelio linija ir tiltu per Mūšos upę kaimą nuo vandens valymo įrenginių.

Mantas Kaušylas informavo, kad minėtas klausimas yra daugiau techninio pobūdžio nei poveikio aplinkai vertinimo klausimas, kuris turėtų būti atsakomas pristatant specialiojo plano sprendinius. Tačiau pažymėjo, kad minėti inžineriniai tinklai gali būti įrengiami po geležinkelio linija.


Pasvalio r. sav. meras Gintautas Gegužinskas paklausė ar kelias Joniškėlis – Gustoniai kerta geležinkelį automobilių ar geležinkelio viaduku, kadangi ataskaitoje nurodyta, kad geležinkelio viaduku, o šiame pristatyme yra minima, kad automobilių viaduku.

Mantas Kaušylas patikslino, kad planuojama geležinkelio linija yra kertama automobilių viaduku ir šalia jo lygiagrečiai siaurojo geležinkelio viaduku.


Algirdas Rapkevičius paklausė kas finansuos planuojama geležinkelio linija kertamų bei dalinamų žemės sklypų formavimo, geodezinių matavimų dokumentų rengimo išlaidas.

Mantas Kaušylas informavo, kad minėtos išlaidos bus finansuojamos projektą įgyvendinančiosios institucijos lėšomis.


Grūžių kaimo bendruomenės pirmininkė Genė Domarkienė išreiškė prieštaravimą, kad kelias iš Grūžių į Vaškus bus uždaromas. Nurodė, kad iš Grūžių kaimo į Vaškų gimnaziją yra vežami vaikai. Vaškai seniūnijos centras, jame dirba Grūžių kaimo gyventojai, yra seniūnija, vaikų globos namai ir ambulatorija. Uždarius kelią padidėtų kelionės laiko ir ekonominės sąnaudos. Informavo, kad Grūžių kaimo gyventojai nenori, kad šis kelias būtų uždarytas.

Mantas Kaušylas informavo, kad pasiūlymą dėl Grūžiai – Vaškai kelio AECOM yra gavusi. Šiuo metu inžinierių grupė pasiūlymą vertina, t.y. papildomai analizuoja kokius traukos objektus šis kelias sieja, kam šis kelias tarnauja. Pažymėjo, kad į pasiūlymą stengsis atsižvelgti. Taip pat nurodė, kad automobilių kelių pertvarkymo sprendiniai netūrėtų ženkliai pailginti kelionės trukmės. Informavo, kad vietinės reikšmės keliai pagrinde yra uždaromi tie, kurie veda į laukus ar miškus, t.y. nėra intensyviai naudojami. Taip pat paprašė susirinkusiųjų būti aktyviems svarstant automobilių kelių pertvarkymo sprendinius ir teikti pasiūlymus. Pažymėjo, kad kuo daugiau bus teikiama pasiūlymų, tuo tiksliau bus parengti automobilių kelių pertvarkymo sprendiniai.

Seimo narys Antanas Matulas pažymėjo, kad pristatyme yra akcentuojama augalija, gyvūnija, aplinkos oras, triukšmas ir kt. aplinkos komponentai, tačiau apie poveikį žmogui buvo kalbėta tik vėliau. Nurodė, kad gyventojai (ūkininkai) čia ir susirinko dėl paskutinės pristatymo dalies, t.y. automobilių kelių pertvarkymo sprendinių. Sužinoti ar jiems nereikės į savo ūkį važiuoti 10-15 km ar, kad ir 5 km daugiau. Pažymėjo, kad žaliųjų tiltų ar praginų žvėrims numatyta kas kilometrą, o žmonėms susisiekti nurodote, kad 5-10 km atstumais viadukui yra normalu. Antanas Matulas paprašė pakoreguoti šiuos skirtumus. Taip pat turėjo pastabų dėl sprendinių skirtų išsaugoti siaurąjį geležinkelį, kuris vietose kur kertasi su automobilių keliais jau senai yra užasfaltuotas ir jokios siaurojo geležinkelio vėžės ten nėra. Paklausė ar verta investuoti į siaurąjį geležinkelį, darant viadukus virš jo. Pasiūlė apsvarstyti, gal geriau įrengti daugiau automobilių viadukų virš geležinkelio vietoje europinio geležinkelio viadukų virš siaurojo geležinkelio, kad vietos gyventojams nepailgėtų kelionė į mokyklą ar seniūnija 5 ar daugiau kilometrais. Taip pat pasiūlė paanalizuoti ar tikrai tas paveldas yra toks reikšmingas Pasvaliečiams, tuo labiau, kad jau yra užasfaltuotas. Pasiūlė atkreipti dėmesį daugiau į žmones, akcentuodamas, kad žmogaus efektyvus geležinkelio linijos kirtimas yra svarbesnis nei gyvūnijos. Argumentavo, kad žmonės vargs, kadangi padalinama Pasvalio r. sav. teritorija į dvi dalis. Taip pat akcentavo žemės paėmimo klausimą, prašydamas detaliai parodyti kiekvieną pertvarkomą automobilių kelią, ypatingai Joniškėlio gyvenamojoje teritorijoje, nes ten bus dvigubas prasilenkimas ir dar papildomi keliai geležinkelio priežiūrai, kiek žemės neteks gyventojai, kurie labai teisingai klausė, kas finansuos geodezinius matavimus, žemės sklypų performavimą, automobilių kelių aplinkos tvarkymą, melioracijos projektus bei kt. susijusius darbus. Seimo narys dar kartą paprašė skirti daugiau dėmesio žmogiškiems dalykams, t.y. žmonėms, nes deja pasipriešinimo bus tikriausiai daug. Taip pat seimo narys paragino visuomenę rašyti pasiūlymus dėl automobilių kelių pertvarkymo tiesiai poveikio aplinkai dokumentų rengėjui AECOM bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir dar kartą paragino atkreipti dėmesį ne į gyvūnus, siaurąjį geležinkelį, o į žmones.

Mantas Kaušylas informavo, kad automobilių kelių pertvarkymas yra specialiojo plano sprendinių dalis, kuri bus viešinama 2 mėnesius, per kurį bus galima teikti pasiūlymus dėl automobilių kelių pertvarkymo. Taip pat pažymėjo, kad poveikio aplinkai vertinimas tam ir atliekamas, kad būtų numatytos tinkamos neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinimo priemonės. Informavo, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2016 m. sausio 29 d., į kuriuos PAV rengėjas atsižvelgs.

Seimo narys Antanas Matulas paklausė ar kas nors atliks studiją įvertinti planuojamo geležinkelio poveikį ūkininkavimui ir verslui, susisiekimui Pasvalio r. sav.

Mantas Kaušylas informavo, kad minėta informacija yra analizuojama ir tais atvejais kada planuojama geležinkelio linija apribos vykdomą ūkinę veiklą (ūkininkavimą, kt.), turės būti numatytos visos neigiamo poveikio mažinimo priemonės. Tačiau pažymėjo, kad ūkininkas nevažiuoja į savo laukus, tiek kartų kiek gyventojai iš mokyklos pasiimti vaikų, todėl informavo, kad dviejų lygių sankirtos yra planuojamos atsižvelgiant į automobilių srautą.

Pasvalio r. sav. meras Gintautas Gegužinskas nurodė, kad PAV ataskaitoje yra netikslumų nurodant kaimų pavadinimus, seniūnijas ir jų priklausimą savivaldybėms. Taip pat ataskaitoje pasigedo melioracijos sprendinių. Pasiūlė valstybės poreikiams paimamą ūkininkų žemę kompensuoti valstybine žeme.

Mantas Kaušylas informavo, kad atsižvelgs į minėtas pastabas ir atitinkamai atnaujins PAV ataskaitą bei papildomai į PAV ataskaitos sudėtį įtrauks specialiojo plano sprendinius, kurie leis įvertinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams apimtis kiekvieno kertamo žemės sklypo atžvilgiu. Pažymėjo, kad minėta informacija bus pasiekiama PAV dokumentų rengėjo AECOM internetinėje svetainėje www.publicity.lt. Taip pa informavo, kad projekto visuomenė gali teikti užklausimus PAV dokumentų rengėjui AECOM dėl žemės paėmimo, geležinkelio apsaugos zonos ribų, kt. informacijos, nurodydama žemės sklypo numerį. Informavo, kad AECOM į visus tokio pobūdžio pasiūlymus atsakys.


Pasvalio r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius paklausė ar nebuvo svarstoma galimybė nuo Pušaloto iki Joniškėlio planuoti geležinkelio liniją siaurojo geležinkelio ribose bei taip pat paklausė dėl žemės konsolidacijos planų finansavimo tiesiant geležinkelį, t.y. susikeitimo ūkininkų žemės sklypais galimybių ir pan.

Mantas Kaušylas informavo, kad geležinkelio linija planuojama vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos planavimo sąlygomis, kuriose įvardinti reikalavimai nekirsti kultūros paveldo vertybės apsaugos zonos. Pažymėjo, kad specialiojo plano rengimo metu buvo pakartotinai svarstoma darbo grupėje kartu su Kultūros paveldo departamento specialistais siaurojo geležinkelio kirtimo galimybės, tačiau reikalavimas išsaugoti siaurąjį geležinkelį išliko. Taip pat siaurojo geležinkelio išsaugojimui yra reikalaujama sudaryti sąlygas jo pritaikomumui turizmui bei neapriboti privažiavimo prie jo automobilių keliais. Mantas Kaušylas informavo, kad žemės konsolidacijos klausimas buvo svarstomas tik ką pradėjus rengti specialųjį planą, tačiau pažymėtina, kad žemės konsolidacija, t.y. žemės perkėlimas nėra numatomas šio bei toliau seksiančio žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu. Taip pat Mantas Kaušylas paprašė Rail Baltica projekto direkcijos atstovės Veronikos Griganavičiūtės plačiau pakomentuoti numatomą žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarką.

Veronika Griganavičiūtė informavo, kad žemės paėmimas visuomenės poreikiams yra numatomas vykdyti Lietuvos Respublikos žemės paėmimo ypatingos svarbos projektams įstatyme nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad minėtame įstatyme žemės konsolidacija nėra numatyta.


Vilhelminas Janušonis paklausė geležinkeliui perkirtus perpus žemės sklypą, kam jis bus reikalingas, jei į kitą žemės sklypą reikės važiuoti 10-15 km. Taip pat paklausė jeigu nebus konsolidacijos, kas kompensuos žemės sklypų formavimo išlaidas.

Veronika Griganavičiūtė informavo, kad valstybė konsolidacijos neorganizuos, todėl po žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, žemės savininkai patys turės spręsti ką toliau daryti su likusia žemės sklypo dalimi – parduoti ar atlikti kt. veiksmus.


Vilhelminas Janušonis priminė, kad Pasvalio r. sav. raštu 2015 m. birželio mėnesį informavo, kad nenori ir nesutinka su planuojama geležinkelio linija. Taip pat akcentavo, kad ne maža žemės savininkų dalis nežino apie planuojamą jų žemės paėmimą visuomenės poreikiams bei paklausė kaip sekėsi po 2015 m. birželio 3 d. susitikimo Panevėžyje informuoti Pasvalio r. sav. gyventojus. Bei taip pat paklausė kiek pabrangtų projektas jei Pasvalio r. sav. būtų numatyta dar 10-15 viadukų, kad žmonėms būtų kuo mažiau problemų.

Veronika Griganavičiūtė informavo, kad jūsų pasiūlymas dėl papildomų viadukų įrengimo bus įvertintas ir į jį bus atsakyta. Taip pat informavo, kad rengiamas specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas yra ypatingos svarbos projektas, kuris rengiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme yra nurodyta surengti viešuosius susirinkimus kiekvienoje planuojamos ūkinės veiklos savivaldybėje.


Pasvalio r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius pasiūlė naudotis Latvijoje (Bauskės sav.) rengiamo specialiojo plano viešinimo tvarka, pagal kurią buvo informuotas kiekvienas gyventojas per kurio žemę eina geležinkelio linija laišku atskirai bei pakviestas viešą susirinkimą sprendiniams aptarti.

Mantas Kaušylas informavo, kad nuo 2015 m. birželio mėnesio iki 2015 m. lapkričio mėnesio rengiant specialiojo plano sprendinius darbo grupėse buvo diskutuojama kokio tipo turi būti viadukai, kokio tipo geležinkelio stotys, kt. techniniai parametrai, todėl specialiojo plano sprendiniai buvo parengti tik 2015 m. gruodžio mėnesį. Mantas Kaušylas pažymėjo, kad kiekvienas gyventojas dėl specialiojo plano sprendinių tuo laikotarpiu dar negalėjo būti informuotas, tačiau tai planuojama atlikti artimiausiu metu. Minėtas kiekvieno žemės sklypo savininko informavimas laišku atitiks tiek Lietuvos Respublikoje nustatytą specialiojo plano sprendinių viešinimo tvarką, tiek Jūsų minėtą Bauskėje naudotą viešinimo tvarką. Taip pat Mantas Kaušylas informavo, kad susidarius papildomam poreikiui aptarti specialiojo plano sprendinius su visuomene, atsiradus suinteresuotoms gyventojų (visuomenės) grupėms, AECOM specialistai papildomai galėtų atvykti diskutuoti dėl konkrečių projekto sprendinių.

Ąžuolas Aleksiūnas paklausė ar nebuvo galima planuoti geležinkelio virš automobilių kelių, kad traukiniai važiuotų pakelti ant estakados virš automobilių kelių visoje Pasvalio r. sav. teritorijoje, pvz. pagal Japonijos miestų praktiką.

Mantas Kaušylas informavo, kad tokio pobūdžio sprendiniai buvo nesvarstomi, kadangi jų įgyvendinimas būtų labai brangus. Kainos palyginimui nurodė planuojamo tilto Jonavos r. sav. per Neries upę kainą.

Seimo narys Antanas Matulas susirinkusią visuomenę informavo, kad pateiks Lietuvos Respublikos žemės paėmimo ypatingos svarbos projektams įstatymo pataisas bei paprašė Pasvalio r. sav. seniūnijų seniūnų paviešinti šiame susirinkime pateiktą informaciją vietos gyventojams bei organizuoti susitikimus su specialiojo plano rengėjais. Dar kartą informavo, kad svarbiausia išsaugoti žmonėms galimybę susisiekti su miesteliu, mokykla, savo ūkiu, t.y. bendras mano, mero ir vietos ūkininkų pageidavimas.

Romualda Špiklienė, pasiūlė keisti Lietuvos Respublikos žemės paėmimo ypatingos svarbos projektams įstatymą, kadangi minėtame įstatyme nėra numatyta kompensuoti žemę žeme bei taip at paprašė vietoje paimamos žemės visuomenės poreikiams leisti įsigyti šiuo metu vietos ūkininkų nuomojamus valstybės žemės sklypus.

Susirinkimas baigtas 20 val. 18 min.

Protokolo pasirašymo data: 2016-01-17.


Susirinkimo pirmininkas: Mantas Kaušylas


Susirinkimo sekretorė: Simona Zapolskytė

 

Viešo susirinkimo protokolą atsisiųsti galite čia: viešo susirinkimo protokolas

Pristatymo medžiagą atsisiųsti galite čia: pristatymo medžiaga