Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolas (Kėdainiai)

VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

 

2016 m. sausio 12 d.

Kėdainiai

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 12 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas;

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita Kėdainių r. sav. teritorijoje;

SVARSTYTA:

1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita;

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama Kėdainių r. sav. teritorijos visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. Poveikio aplinkai dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje.

Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Informuoja, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2016 m. sausio 29 d. Taip pat informuoja, kad iki viešojo susirinkimo dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pasiūlymų nebuvo gauta. Pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis.

PAV ataskaitos pristatymas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. II ketvirtį. Taip pat informuoja, kad PAV atliekamas, kadangi planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu. PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija.

Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis:

  • Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.);
  • Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.).

Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių studijoje. Informuoja, kad sienos kirtimo taškas kartu su specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita buvo patvirtintas LR Susisiekimo ministerijos 2015 m. gruodžio 15 dieną.

Mantas Kaušylas informuoja, kad vertinamos geležinkelio linijos trasa Kėdainių r. sav. teritorijoje prasideda ties 49 km ir baigiasi ties 65 km. Supažindina su planuojamos geležinkelio linijos techniniais parametrais (maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, traukinių ir peronų ilgiu). Pristato planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą).

Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius, trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai dokumentai ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, visuomenės sveikatai, kultūros paveldui) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmo mažinimo sienučių bei pylimų) įrengimo vietas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais bei numatoma žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka.

 

Klausimai – atsakymai.

Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Virmantas Ivanauskas paklausė kokios numatomos automobilių kelių, kurie aptarnaus geležinkelį dangos. Išreiškė abejones, kad automobilių kelių dangos bus ne betono, asfaltbetonio kaip pristatoma, o tikriausiai žvyro ir dėl to bus didelis dulkėtumas gyvenamosiose teritorijose. Pasiūlė pirma atlikti žemės sklypų konsolidaciją, o po to vykdyti kelių pertvarkymą.

Mantas Kaušylas informavo, kad siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai automobilių kelių asfaltbetonio, betono ar kt. dangos numatomos įrengti ties gyvenamosiomis teritorijomis, šalia kurių planuojamas intensyvus eismas. Automobilių kelių dangos ties gyvenamosiomis teritorijomis turės užtikrinti dulkėtumo nebuvimą. Mantas Kaušylas taip pat informavo, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros numatomos pagal Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą. Pažymėjo, kad minėtame įstatyme žemės konsolidacija nenumatyta.

Vytautas Barzda paklausė, kas pristatys ekonominę pusę. Už kiek bus išperkama žemė? Kas prižiūrės piktžoles, žoles ir krūmynus palei geležinkelio linijos pylimą? Paklausė gal galima būtų iš ūkininkų paimamas visuomenės poreikiams žemes į jų nuomojamą valstybės žemę, tokiu atveju nereikėtų žemės išpirkinėti.

Mantas Kaušylas atsakė, kad geležinkelio linijos plotis priklausys nuo vietovės sąlygų, t.y. reljefo. Tais atvejais, kada geležinkelio linija bus įrengiama ant pylimo, žemės juostos pločio reikės didesnio. Informavo, kad žemės sklypo plotis reikalingas geležinkeliui įrengti bus nuo 40 iki 80 m, kai kuriais atvejais dėl pylimų, inžinerinių tinklų ar statinių išsidėstymo – iki 100 m. Taip pat informavo, kad geležinkelis bus aptvertas. Geležinkelio tvora sutaps su sklypo riba. Į geležinkelio teritoriją patekti bus draudžiama. Geležinkelio žemės sklypo ribose bus geležinkelio keliai, inžineriniai tinklai ir techninio aptarnavimo kelias, kuriuo galės naudotis tik geležinkelį aptarnaujantis personalas. Jei geležinkelio apsaugos zona bus numatyta didesnė nei žemės sklypas geležinkelio linijai įrengti, tokiu atveju žemės sklypas turės veiklos apribojimus, tačiau jo nuosavybė nesikeis – priklausys žemės savininkui. Pažymėjo, kad geležinkelio želdiniai priklausys ir juos prižiūrės geležinkelį eksploatuosianti įmonė. Už geležinkelio linijos ribų, želdinius privalės prižiūrėti žemės savininkas.

Mantas Kaušylas informavo, kad geležinkelio apsaugos zonoje draudžiama naudoti žemę ne pagal nustatytą paskirtį. Pakartotinai informavo, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros numatomos pagal Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą bei, kad minėtame įstatyme žemės konsolidacija nenumatyta.

Veronika Griganavičiūtė prisistatė esanti AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovė, atsakinga už šį projektą, t.y. kad projektas būtų sėkmingai parengtas ir patvirtintas. Veronika Griganavičiūtė pažymėjo, kad klausimai aktualūs yra ir Kėdainių rajonui, ir Pasvalio rajono ūkininkams. Ką pristatė specialiojo plano rengėjas ir PAV dokumentų rengėjas, kad piliečiai, kuriems labai aktualu dėl žemės nusavinimo (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo), dėl žemės kainos paskaičiavimo, klausimai bus sekančiam etapui. Šiuo metu yra PAV ataskaitos viešinimo procedūra, sekantis etapas bus specialiojo plano sprendinių viešinimas. Šiandien rengėjai pasakė, kad yra parengti specialiojo plano sprendiniai. Šiandien AB „Lietuvos geležinkeliai“ negali konkrečiai pasakyti, koks sklypas, koks plotas bus nusavintas (paimamas visuomenės poreikiams) planuojamo geležinkelio keliui. Pažymėjo, kad ypatingos svarbos projektui yra vienintelis įstatymas šiandien veikiantis – Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas. Paminėjo, kad minėtame įstatyme yra aiškiai surašytos procedūros, jos kitokia tvarka nebus taikomos. Žemės nusavinimas (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimas) prasidės, kai bus patvirtintas specialusis planas. Planuojama patvirtinti specialųjį planą iki birželio mėnesio arba jau liepos mėnesį. Informavo, kad patvirtinus specialųjį planą, iš karto bus pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Tuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“, kaip turinti įgaliojimą Susisiekimo ministerijos, rengs dokumentus ir paskelbs projektą žemės nusavinimui (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą). Ir tuo metu bus skaičiuojama žemės kaina. Bus vertintojas, kuris konkrečiai su kiekvienu savininku susitiks, aptars, bus išaiškinta metodika, kaip bus nustatoma žemės vertė. Informavo, kad sekančiame etape su kiekvienu teks susitikti. Taip pat pasiteiravo susirinkusiųjų ar šiandien dar yra kokių nors klausimų.

Neprisistatęs visuomenės atstovas paklausė, kas apmokės turto vertintojo paslaugas.

Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad minėtas išlaidas apmokės organizatorius, t.y. valstybė, nes yra vykdomas ypatingos svarbos projektas. Bus apmokamos visos paslaugos – ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto įgyvendinimas, ir konkrečiai vertintojo paslaugos. Taip pat pasiūlė susipažinti su Kėdainių rajono žemės verčių žemėlapiu, kuriame nurodyta, kad žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties žemei yra nustatyta skirtinga vertė. Veronika Griganavičiūtė paprašė nepamiršti, kad šis projektas yra ypatingos svarbos projektas bei, kad dar susitiksime po šio projekto, patvirtinus specialųjį planą, kai bus daromas žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Veronika Griganavičiūtė nurodė, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme nenumatyta konsolidacija.

Vytautas Barzda pasiteiravo, kas atliks geležinkelio vėžės padalintų sklypų registrą.

Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad padalintų sklypų registras bus atliekamas organizatorių lėšomis.

Neprisistatęs visuomenės atstovas paklausė, kada bus sustabdytas žemės pirkimas tose vietose, kur eis kelias?

Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad iš karto, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtins specialųjį planą, tada bus pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Per 5 d. d. turės būti atiduota VĮ „Registrų centrui“, kad būtų uždėta tam sklypui žyma.

Neprisistatęs visuomenės atstovas paklausė, ar dabar nuėjus pirkti žemės sklypą, notaras pasakys, kad perkamas žemės sklypas negali būti parduotas.

Veronika Griganavičiūtė atsakė, kad šiandien galite pirkti, nes šiandien nepasakys nieko. Informavo, kad specialusis planas dar nėra patvirtintas. Išėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui, kiekvienas savininkas dar gaus papildomą pranešimą. Dabar buvo žadėta išsiųsti kiekvienam pranešimus, o kai jau bus patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kiekvienam savininkui bus išsiųstas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas.

Donatas Valčeliūnas paklausė ar traukinys bus elektrifikuotas. Pasiteiravo ar elektros srovė eis bėgiais, ar virš traukinio, kurioje vietoje.

Mantas Kaušylas atsakė, kad elektros linija eis virš traukinio, t.y. ant atramų įrengto kontaktinio tinklo.

Donatas Valčeliūnas paklausė, jeigu geležinkelio linija bus elektrifikuota, kokiu atstumu nuo geležinkelio linijos galės važiuoti traktorininkas, kuris turi širdies stimuliatorių, taip pat kokiu atstumu elektrifikuota geležinkelio linija gali paveikti tą žmogų.

Mantas Kaušylas atsakė, kad geležinkelio linijos keliamas elektrinis laukas ar elektromagnetinis laukas neturėtų paveikti Jūsų minimo traktorininko sveikatos (stimuliatoriaus). Taip pat pažymėjo, kad jei širdies stimuliatorius reaguotų į tokio dydžio elektros laukus ar elektromagnetinius laukus, minėtas ūkininkas neturėtų teisės vairuoti transporto priemonės, nes jau dabar privažiavęs prie 1520 mm pločio vėžės ar kt. elektros oro linijų, taip pat patirs kažkokį poveikį sveikatai. Taip pat pažymėjo, kad reikalavimai turintiems širdies stimuliatorių, nevažiuoti arčiau geležinkelio linijos, nėra nustatomi, tai reiškia, kad ir pati geležinkelio linija negali turėti neigiamo poveikio traktorininko, turinčio širdies stimuliatorių, sveikatai.

Virmantas Ivanauskas paklausė ar geležinkelį aptarnaujantis transportas naudos ir kitus automobilių kelius.

Mantas Kaušylas patvirtino, kad geležinkelį aptarnaujantis transportas naudos ir vietinės reikšmės, ir valstybinės reikšmės automobilių kelius, būtinus privažiuoti prie techninio aptarnavimo kelių. Taip pat informavo, kad statybos laikotarpiu reikalingi automobilių keliai, technikos saugojimo ir statybinių medžiagų aikštelės bus projektuojamos rengiant geležinkelio linijos techninį projektą. Patvirtino, kad statybos laikotarpiu numatomų naudoti vietinės reikšmės kelių konstrukcija turės būti sustiprinta ir atitikti sunkiasvorių krovininių transporto priemonių keliamas apkrovas.

Kėdainių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr.
specialistas Saulius Zakas papildomai informavo susirinkusiuosius, kad planuojama geležinkelio linija ir numatomas automobilių kelių pertvarkymas yra ypatingos svarbos statinys, todėl parengus jo techninį projektą, privalės būti vykdomas techninio projekto viešinimas. Pažymėjo, kad parengus techninį projektą bus informuojama visuomenė bei rengiamas viešasis susirinkimas, kurio metu bus galima susipažinti su automobilių kelių sprendiniais.

Susirinkimas baigtas 19 val. 54 min.

Protokolo pasirašymo data: 2016-01-19.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                                                             Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                                                               Simona Zapolskytė

 

Atsisiųsti viešo susirinkimo protokolą galite čia: Viešo susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas

 

Atsisiųsti viešo susirinkimo pristatymo medžiagą galite čia: Viešo susirinkimo pristatymo medžiaga