Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolas (Jonava)

VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

 

2016 m. sausio 14 d.

Jonava

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 14 d. 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje.

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas;

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

SVARSTYTA:

1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita;

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama Jonavos r. sav. teritorijos visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. PAV dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje.

Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Informuoja, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2016 m. sausio 29 d. Taip pat informuoja, kad iki viešojo susirinkimo dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pasiūlymų nebuvo gauta. Pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis.

PAV ataskaitos pristatymas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. II ketvirtį. Taip pat informuoja, kad PAV atliekamas, kadangi planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti PAV.

Mantas Kaušylas informuoja, kad PAV yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu (toliau – specialusis planas). PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija.

Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis:

  • Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.);
  • Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.).

Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių studijoje. Informuoja, kad sienos kirtimo taškas kartu su SPAV ataskaita, kurioje trasa buvo pakreipta nuo Ragožių kaimo link Dijokiškių kaimo, buvo patvirtintas LR Susisiekimo ministerijos 2015 m. gruodžio 15 dieną.

Mantas Kaušylas atsižvelgdamas į tai, kad Jonavos r. sav. teritorija ribojasi su Kauno r. sav. teritorija, kurioje yra numatomi pagrindiniai geležinkelio infrastruktūros objektai (1435 mm pločio vėžės kelynas, lokomotyvų-vagonų depas, Vilnius – Kaunas atšaka, KUN keleivių stotis), pristato pagrindinius Kauno r. sav. teritorijoje numatomus sprendinius. Pažymi, kad KUN keleivių stotis numatoma Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. teritorijų riboje.

Mantas Kaušylas pristato susirinkusiems planuojamos geležinkelio linijos skersinius profilius bei nurodo pagrindines geležinkelio sudedamąsias dalis. Informuoja, kad minėti skersiniai profiliai lėmė vėžės plotį bei padėjo suformuoti planuojamo geležinkelio įrengimui reikalingus žemės sklypus.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamos geležinkelio linijos techniniais parametrais (maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, traukinių ir peronų ilgiu). Pristato planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą).

Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius, trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai dokumentai ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, visuomenės sveikatai, kultūros paveldui) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmo mažinimo sienučių bei pylimų) įrengimo vietas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais bei numatoma žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka.

 

Klausimai – atsakymai.

 

Eugenija Chakalauskaitė prašo peržiūrėti ir pakomentuoti kelių pertvarkymo sprendinius ties Martyniškių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav., kur planuojama geležinkelio linija susikerta su krašto keliu Nr. 144 (vadinamu Kėdainių keliu).

 

 

Mantas Kaušylas informuoja, kad ties minėtu susikirtimu yra numatytas viadukas, taip pat nurodo, kad ties 29+995 KM ir 30+907 KM planuojamos geležinkelio linijos susikirtimais su vietinės reikšmės keliais viadukai nebus įrengiami, o bus atliktas kelių pertvarkymas suplanuojant naują vietinės reikšmės kelią lygiagretų planuojamai geležinkelio linijai, todėl gyventojai galės naudotis automobilių viaduku, kurį numatoma įrengti ties 34+750 KM ir pasiūlo sprendinius papildomai išnagrinėti peržiūrint preliminarius specialiojo plano brėžinius, kuriuose detaliau matytųsi situacija.

 

Vladimiras Sebežovas informuoja, kad jo ir žmonos žemės yra Dumsių seniūnijoje, prie Šveicarijos k., ir klausia, kur galėtų sužinoti, ar per jų žemę „eis“ planuojama geležinkelio linija.

 

Mantas Kaušylas informuoja, kad būtų galima peržiūrėti preliminarius specialiojo plano brėžinius, kurie parengti masteliu 1:5 000 arba, kitu atveju, galima pateikti pasiūlymą, nurodant žemės sklypo kadastrinį numerį, o plano rengėjai elektroniniu ar paprastu paštu pateiktų atsakymą į klausimą, kokiu atstumu nuo Jūsų žemės sklypo yra planuojama geležinkelio linija.

 

Mantas Kaušylas taip pat pasiteirauja, ar yra daugiau klausimų.

 

Eugenija Chakalauskaitė atsako, kad kiti klausimai susiję su specialiojo plano sprendiniais.

 

Mantas Kaušylas papildomai informuoja, kad automobilių kelių pertvarkymo sprendiniai (pagrinde susiję su vietinės reikšmės keliais) yra specialiojo plano dalis. Taip pat nurodo, kad specialusis planas yra beveik parengtas, artimiausiu metu bus paskelbta visose aktualiose savivaldybėse apie tai, kur būtų galima su juo susipažinti, o žemės savininkai ir naudotojai, kurių žemės bus paimamos visuomenės poreikiams, taip pat apribojamos geležinkelio apsaugos zonomis, gaus registruotais laiškais informaciją ir galės kreiptis bei teikti pasiūlymus 2 mėn. laikotarpyje po minėtų laiškų išsiuntimo dienos, t. y. specialiojo plano viešinimo laikotarpis – 2 mėn. Taigi šiandien plano rengėjai žinodami, kad tai yra viena svarbiausių projekto dalių (automobilių kelių pertvarkymas), turi galimybę susipažinti visuomenę su detaliais sprendiniais, bet nori dar kartą pažymėti, kad minėti sprendiniais bus tvirtinami parengus specialųjį planą, o ne šiuo metu pristatomą PAV ataskaitą.

Donatas Vaičialiūnas klausia, ar bus naudojami gamtiniai ištekliai.

Mantas Kaušylas atsako, kad buvo gauta keletas pasiūlymų raštu šiuo klausimu dėl specialiojo plano, bet ne dėl PAV, todėl buvo suformuluota bendra išvada kartu su Lietuvos geologijos tarnyba, kad nei vienas naudingųjų iškasenų telkinys negali būti kertamas ir negali būti apribojamas, t. y. prieš statybą kiekvienas toks telkinys turi būti išeksploatuotas, todėl kaip minėjau, kadangi minėti telkiniai yra labai reikalingi ir panaudojami geležinkelio linijos statybai – tiek žvyras, tiek smėlis, tai reikės vertinti kituose projekto rengimo etapuose, kokiu būdu minėti telkiniai turėtų būti išeksploatuoti ir ar jie galės būti naudojami, ir kokiu būdu jie galėtų būti naudojami būtent šio geležinkelio statybai, kadangi statybines medžiagas, kaip ir kitų projektų atveju, parinks pats rangovas, t. y. spręs iš kur reikalingas medžiagas įsigyti.

Donatas Vaičialiūnas teiraujasi, ar minėtos statybinės medžiagos bus gabenamos esamais transporto keliais.

Mantas Kaušylas atsako, kad tokio pobūdžio sprendiniai bus parengti techninio projekto metu, bet yra du variantai – arba statybinės medžiagos privežamos automobilių keliais, arba nutiestu geležinkeliu. Greičiausiai bus naudojamas antrasis variantas. Taip pat informuoja, kad jeigu žemės, reikalingos įrengti geležinkelio sankasą, būtų vežamos automobilių keliais, tuo atveju turės būti sutvirtinti visi keliai, kurie būtų naudojami ir užtikrinamas saugus eismas bei poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nebuvimas.

Mantas Kaušylas susirinkimo dalyvius pakvietė peržiūrėti preliminarius specialiojo plano brėžinius ir susipažinti su numatomais automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais, taip pat pakomentavo ir atsakė į visus iškilusius klausimus.

Mantas Kaušylas paskelbia apie viešo susirinkimo pabaigą.

Viešo susirinkimo metu gauti 3 pasiūlymai raštu.

Susirinkimas baigtas 20 val. 5 min.

Protokolo pasirašymo data: 2016-01-21.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                                                                                   Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                                                                                      Simona Zapolskytė

 

 

Viešo susirinkimo protokolą atsisiųsti galite čia: Viešo susirinkimo protokolas

 

Viešo susirinkimo pristatymo medžiagą atsisiųsti galite čia: Viešo susirinkimo pristatymo medžiaga