Viešo susirinkimo dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolas (Kaunas)

VIEŠO SUSIRINKIMO DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

 

2016 m. sausio 15 d.

Kaunas

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. sausio 15 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune.

 

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas;

 

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (viešo susirinkimo) su parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

SVARSTYTA:

1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita;

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. teritorijų visuomenė. Informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. PAV dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje.

Mantas Kaušylas pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo bei pasiūlymų teikimo tvarka. Informuoja, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2016 m. sausio 29 d. Taip pat informuoja, kad iki viešojo susirinkimo dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pasiūlymų nebuvo gauta. Pažymi, kad teikiant pasiūlymus raštu, būtina nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis.

PAV ataskaitos pristatymas.

 

Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. II ketvirtį. Taip pat informuoja, kad PAV atliekamas, kadangi planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti PAV.

Mantas Kaušylas informuoja, kad PAV yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu (toliau – specialusis planas). PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija.

Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis:

  • Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.);
  • Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.).

Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių studijoje. Informuoja, kad sienos kirtimo taškas kartu su SPAV ataskaita ir plėtros koncepcija, buvo patvirtintas LR Susisiekimo ministerijos 2015 m. gruodžio 15 dieną.

Mantas Kaušylas supažindina, kuriose vietose yra numatomi pagrindiniai geležinkelio infrastruktūros objektai (1435 mm pločio vėžės kelynas, lokomotyvų-vagonų depas, Vilnius – Kaunas atšaka, KUN keleivių stotis), pristato pagrindinius Kauno r. sav. teritorijoje numatomus sprendinius. Pažymi, kad KUN keleivių stotis numatoma Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. teritorijų riboje.

Mantas Kaušylas pristato susirinkusiems planuojamos geležinkelio linijos skersinius profilius bei nurodo pagrindines geležinkelio sudedamąsias dalis. Informuoja, kad minėti skersiniai profiliai lėmė vėžės plotį bei padėjo suformuoti planuojamo geležinkelio įrengimui reikalingus žemės sklypus.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamos geležinkelio linijos techniniais parametrais (maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, traukinių ir peronų ilgiu). Pristato planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą).

Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius, trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai dokumentai ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, visuomenės sveikatai, kultūros paveldui) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmo mažinimo sienučių bei pylimų) įrengimo vietas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais bei numatoma žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka.

 

Klausimai – atsakymai.

Gediminas Kasilauskas teiraujasi, ar teisingai suprato, kad svarstomos 1 ir 2 alternatyvos ir jų tikslesni sprendiniai bus numatomi specialiajame plane.

Mantas Kaušylas informuoja, kad LR Susisiekimo ministerija 2015-12-15 patvirtino specialiojo plano plėtros koncepciją ir SPAV ataskaitą, kuria optimali alternatyva nustatyta alternatyva Nr. 1. Taip pat pažymi, kad daugiau alternatyvos nebus planuojamos ir vertinamos.

Audrius Naseckas prašo pakomentuoti, kaip bus suvaldomas triukšmas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad triukšmo sienelės yra numatytos nuo 3,5 m iki 5,0 m aukščio – priklausomai nuo vietos.

Audrius Naseckas taip pat nori pasiteirauti ar įrengiamos triukšmo sienelės bus skaidrios.

Mantas Kaušylas atsako, kad triukšmo sienelių medžiagiškumas turės būti nustatytas techninio projekto rengimo metu.

Mantas Kaušylas papildomai informuoja, kad atsižvelgiant į Kauno r. sav. administracijos siūlymą, vietose, kuriose tinkamas žemės reljefas, vietoje triukšmo mažinimo sienučių numatoma įrengti žemės pylimus.

Audrius Naseckas prašo patikslinti, ar tuo atveju reikėtų išpirkti daugiau žemės.

Mantas Kaušylas atsako, kad žemės pylimai būtų numatyti tose vietose, kuriose yra pakankamas žemės plotas ir leidžia sąlygos.

Audrius Naseckas teiraujasi, ar neteko girdėti apie prie Marijampolės įrengtas skaidrias triukšmo sieneles.

Mantas Kaušylas atsako, kad nuomonių yra įvairių ir bendrai informuoja apie procesą – PAV dokumentų rengėjas įvertina triukšmo sklaidą, tose vietose, kur gyvenamosiose teritorijose triukšmas yra viršijamas, numatomos triukšmo mažinimo priemonės, vėliau numatytos triukšmo mažinimo priemonės yra konkretizuojamos techninio projekto rengimo metu, t. y. parenkama jų konstrukcija, parenkamas jų skaidrumas, kt. elementai ir vadovaujantis techniniu projektu, rangovas privalo minėtas priemones pastatyti. Taip pat pažymi, kad priduodant projektą tikėtina, kad įdiegtų triukšmo mažinimo priemonių efektyvumas yra įvertinamas.

Audrius Naseckas klausia, ar visas ruožas bus aptvertas tvora ar tik atskiros dalys.

Mantas Kaušylas patvirtina, kad bus aptvertas visas ruožas.

Audrius naseckas klausia, ar minėta tvora bus įrengiama ant sklypo ribos.

Mantas Kaušylas patvirtina, kad tvora bus įrengiama ant planuojamos geležinkelio linijos žemės sklypo ribos.

Vilius Marozas klausia, kokia kaina bus išperkama žemė.

Mantas Kaušylas atsako, kad žemė bus išperkama rinkos kaina, t. y. vadovaujantis konkrečioje vietose vyraujančia rinkos kaina.

Audrius Naseckas teiraujasi ar ir privatus asmuo galės pasitelkti savo turto vertintoją.

Mantas Kaušylas atsako, kad pirmajame etape turto vertintoją pasirinks valstybė, bet jeigu žemės savininkas nesutiks (su atliktu turto vertinimu), tuomet žemės savininkas turi teisę samdyti kitą turto vertintoją.

Mantas Kaušylas informuoja, kad žemės paėmimas visuomenės poreikiams bus atliekamas vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengiant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu.

Saulius Žaldokas pažymi, kad VĮ „Registrų centras“ turi nustatęs žemės sklypų rinkos kainą, bet teiraujasi ar bus atsižvelgiama į pirkimo – pardavimo sandorius.

Mantas Kaušylas atsako, kad bus atsižvelgiama į pirkimo-pardavimo sandorius.

Saulius Žaldokas pažymi, kad parengtame plane nurodyta, kad Kauno m. sav. teritorijoje išsiskiria dvi trasos, viena trasa eina pro Kauno geležinkelio stotį, o kita – pro Palemoną, Kauno HES ir teiraujasi, ar tokiu būdu bus atskiriamas keleivinis ir krovininis transportas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad Europinio standarto geležinkelio linija driekiasi nuo Marijampolės, o ties Jiesia trasa išsiskiria – viena driekiasi pro Kauno geležinkelio stotį, o kita – tiesiai nuo Rokų iki Palemono. Taip pat pažymi, kad pro Kauno geležinkelio stotį yra numatytas keleivinių traukinių eismas, kadangi Kauno geležinkelio stotis bus pagrindinė keleivių stotis, o Jiesia – Rokai – Palemonas atkarpoje yra numatytas prekinių traukinių eismas.

Saulius Žaldokas klausia, ar planuojama geležinkelio linija bus įrengta lygiagrečiai esamai rusiškos vėžės geležinkeliui.

Mantas Kaušylas atsako, kad minėtose vietose yra numatyta įrengti lygiagrečiai.

Vilius Marozas klausia, kiek bus geležinkelio kelių tarp Rokų ir Palemono.

Mantas Kaušylas atsako, kad bus įrengti du geležinkelio keliai.

Vilius Marozas klausia, ar visoje trasoje bus įrengti du geležinkelio keliai.

Mantas Kaušylas patvirtina teiginį.

Vilnius Marozas klausia, ar liks tik europinio standarto geležinkelio vėžė, o rusiško geležinkelio neliks.

Mantas Kaušylas atsako, bus tiek rusiškos vėžės, tiek europinės vėžės geležinkelis, o nuo Palemono bus įrengta dvikelė europinio standarto geležinkelio linija.

Saulius Žaldokas klausia, ar toje vietoje, kur šiuo metu yra Kauno HES, viskas bus skirta geležinkeliui, o atskirą tiltą darys automobiliams, kurie važiuoja šiuo metu per pačią užtvanką.

Mantas Kaušylas į klausimą paprašo atsakyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovus, kadangi šios geležinkelio linijos atkarpos PAV šiuo projektu nebuvo atliekamas. Informuoja, kad šiuo metu yra rengiamas Rokai-Palemonas – Kaunas techninis projektas.

Saulius Žaldokas klausia ar tiesa, kad Marijampolė – Kaunas atkarpoje bus mažesnis traukinių greitis, kadangi trasa įrengta labai vingiuota, taip pat pažymi, kad panaši trasos konfigūracija yra ties Kauno miestu.

Mantas Kaušylas atsako, kad minėtoje teritorijoje geležinkelio kreivės išlaikytos pagal 1520 mm pločio vėžės geležinkelį.

Saulius Žaldokas klausia, ar tuo atveju traukinių greitis bus mažesnis.

Mantas Kaušylas atsako, kad AECOM planuojama atkarpa nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos atitinka europinio standarto geležinkelio vėžei keliamus reikalavimus ir projektinis greitis yra 250 km/h.

Vilius Marozas nori pasitikslinti, ar teisingai suprato, kad planuojama geležinkelio linija iki Jonavos eis šalia esamo geležinkelio ir kirs Neries upę tuo pačiu tiltu.

Mantas Kaušylas atsako, kad Neries upė bus kertama atskirai (kitoje vietoje) ir informuoja, kad vėliau galės parodyti konkrečią vietą.

Saulius Žaldokas pažymi, kad planuojamas viadukas per 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelyną ties Neveronimis labai nepatogus gyventojams. Pasiūlo minėtą viaduką  įrengti toje vietoje, kur numatomas tunelis (požeminė perėja) pėstiesiems ir dviratininkams.

Mantas Kaušylas informuoja, kad toje vietoje įrengti dviejų lygių sankryžos nėra galimybės, nes toks sprendinys netelpa. Sutinka, kad būtų patogiausia numatyti viaduką esamoje vietoje, tačiau toks sprendinys yra neįma nomas viaduko gabaritų, todėl viadukas ir yra patrauktas link magistralinio kelio A1.

Saulius Žaldokas nori pasitikslinti dėl KUN stoties ir pažymi, kad ji numatyta palyginus toli.

Mantas Kaušylas atsako, kad planuojama KUN stotis yra maksimaliai arti nuo Kauno oro uosto teritorijos ir nuo vietos, kurioje susijungia planuojama geležinkelio linija Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena bei perspektyvinė geležinkelio atšaka Kaunas – Vilnius.

Saulius Žaldokas klausia, ar toje vietoje ir bus įrengta geležinkelio atšaka Kaunas – Vilnius.

Mantas Kaušylas informaciją patvirtina.

Mantas Kaušylas komentuoja preliminarius specialiojo plano sprendinius pateiktuose brėžiniuose (M 1:5 000) ir atsako į visus iškilusius klausimus.

Mantas Kaušylas paskelbia apie viešo susirinkimo pabaigą.

Susirinkimas baigtas 19 val. 16 min.

 

Protokolo pasirašymo data: 2016-01-22.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                                                                                   Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                                                                                      Simona Zapolskytė

 

 

Viešo susirinkimo protokolą atsisiųsti galite čia: Viešo susirinkimo protokolas;

 

Viešo susirinkimo pristatymo medžiagą atsisiųsti galite čia: Viešo susirinkimo pristatymo medžiaga.