SUSITIKIMO SU NEVERONIŲ GYVENTOJAIS DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PROTOKOLAS

SUSITIKIMO SU NEVERONIŲ GYVENTOJAIS DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PROTOKOLAS

 

2016 m. vasario 15 d.

Neveronys, Kauno r. sav.

 

Susitikimas vyko 2016 m. vasario 15 d. 19.00 val. Laisvalaikio salėje, Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.

Susitikimo su Neveronių sen. visuomene pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas;

Susitikimo sekretorė – AECOM inžinierė-planuotoja Simona Zapolskytė.

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano sprendiniais Neveronių sen.;

SVARSTYTA:

  1. Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano sprendiniai Neveronių sen.;

Neveronių seniūnijos seniūnė, susitikimo pirmininkė Aldona Petkevičienė informuoja apie susitikimo tikslą, praneša, kad tiek gausiai susirinko žmonių dėl planuojamos „Rail Baltica“ vėžės. Gyventojai sunerimo dėl to, kad dar nėra aišku šiai dienai kas gi bus, kas planuojama, kaip bus su gyvenimo kokybe ateityje, todėl norėsime daug išgirsti ir paklausti klausimų. Informuoja, kad į susitikimą atvyko Kauno rajono savivaldybės atstovai – savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Gurskas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Šukevičius, taip pat savivaldybės tarybos nariai – Laimutė Stankevičienė ir Jonas Mačiulis.

Aldona Petkevičienė susirinkusiuosius informuoja, kad į susitikimą atvyko AECOM įmonės atstovai, rengiantys specialiojo plano sprendinius, informavo apie susitikimo tvarką bei suteikė žodį AECOM atstovams.

AECOM plėtros vadovas Mantas Kaušylas supažindino su susitikimo tvarka. Informuojama, kad Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano (toliau – specialiojo plano) ir Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) paslaugos pradėtos teikti 2014-11-27. Pažymi, kad minėtas susitikimas vykdomas Neveronių seniūnijos prašymu, kadangi supažindinimo su PAV ataskaita ir specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita viešieji susirinkimai jau yra įvykę, atitinkamai 2015-06-02 dėl SPAV ataskaitos ir 2016-01-15 dėl PAV ataskaitos.

Suinteresuotas visuomenės atstovas klausia, kur buvo pateikta informacija apie planuojamą geležinkelio liniją.

Mantas Kaušylas atsako, kad informacija buvo viešinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų bendrąją tvarka, taip pat visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūrų dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarka, t. y. šalies ir Kauno r. sav. vietinėje spaudoje, Neveronių seniūnijoje, Kauno r. sav. administracijos tinklalapyje.

Mantas Kaušylas pristato specialiojo plano sprendinius ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytas neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai priemones (susitikimo skaidrės pridedamos).

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojamos veiklos, europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimas yra numatytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme. Pažymi, kad specialusis planas yra rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, specialiajam planui yra suteiktas ypatingos svarbos projekto statusas bei jam taikomas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 181 punkto nuostatos ypatingos svarbos projekto sprendiniai yra aukščiau visų kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, ypatingos svarbos specialiojo plano sprendiniai yra privalomi savivaldybių teritorijų bendrųjų planų, specialiųjų planų, taip pat detaliųjų planų ir visų kitų techninių projektų sprendiniams.

Minėti sprendiniai specialiojo plano bus viešinami visuomenei du mėnesius, visiems gyventojams, kurių gyvenamosios teritorijos, t. y. žemės sklypai yra kertami planuojamos geležinkelio linijos sprendinių. Taip pat visų žemės sklypų savininkai, kuriems bus uždedami apribojimai, t. y. bus nustatoma jų žemės sklypų teritorijose apsaugos zona, bus informuojami registruotais laiškais. Pasibaigus viešinimo laikotarpiui įvyks galutinės baigiamosios konferencijos Kaune ir Panevėžyje.

Mantas Kaušylas informuoja, kad 2014 m. įmonė UAB Ardanuy Baltic AB „Lietuvos geležinkeliai“ užsakymu yra parengę „Rokai-Palemonas-Kaunas“ galimybių studiją bei poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuriai Aplinkos apsaugos agentūra pritarė, patvirtindama, kad planuojama veikla, t.y. 1435 mm pločio vėžės kelyno bei lokomotyvų ir vagonų aptarnavimo kelyno statyba ir eksploatacija yra leistina.

 

Klausimai – atsakymai

Vytautas Juodka paklausė ar būtų galima vagonų ir lokomotyvų depą (kelyną) patraukti aukštyn link Jonavos nors per kilometrą. Išreiškė nuomonę, kad toje vietoje esant didelėms dauboms reikės daug privežti žemių. Be to, ten yra inžineriniai tinklai. Pažymėjo, kad geležinkelis statomas dėl žmonių, o ne atvirkščiai. Reikia atsižvelgti į ateitį, kad nebūtų triukšmo, būtų geros gyvenimo sąlygos.

Mantas Kaušylas priminė, kad geležinkelio stočių ir kelynų išdėstymas buvo nagrinėjimas specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo metu. SPAV ataskaita buvo pristatyta gyventojams 2015 m. birželio mėnesį, taip pat ji buvo pateikta Kauno r. savivaldybės administracijai. Pažymėtina, kad visuomenė bei SPAV subjektai neprieštaravo 1435 mm pločio vėžės kelyno ir lokomotyvų ir vagonų aptarnavimo centro (toliau – LVAC) sprendiniams. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2015-12-15 pritarė specialiojo plano koncepcijai.

Mantas Kaušylas dar kartą pakartojo susirinkimo tvarką – prieš užduodant klausimus, reikia pasakyti savo vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą. Ši informacija reikalinga, kad klausimus ir pasiūlymus būtų galima įtraukti į protokolą.

Aldona Petkevičienė paprašė, kad viskas, kas yra kalbama susitikime, būtų užprotokoluota. Teiravosi ar yra alternatyvų ir ar yra galimybė pakeisti trasą, nutolinant nuo Neveronių gyvenvietės?

Mantas Kaušylas informavo, kad trasa, trasos padėtis plane ir visi išdėstyti objektai buvo patvirtinti 2015-12-15 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Tam neprieštaravo Kauno rajono savivaldybės administracija ir Kauno miesto savivaldybės administracija.

Donatas Bartninkas sakė kreipęsis į Kauno rajono savivaldybę prieš pirkdamas namą, norėdamas pasižiūrėti planus. Tačiau apie specialiuoju planu planuojamus sprendinius jo niekas neinformavo. Taip pat pažymėjo, kad buvo kreipęsis į Neveronių seniūnijos seniūnę, bet ji taip pat sakė nieko nežinanti. Todėl Donatas Bartninkas paklausė, ko vertas projekto viešinimas, jeigu niekas apie planuojamus sprendinius nežino.

Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Gurskas teigė, kad yra neetiška sakyti, jog Kauno rajono savivaldybė žinojo apie Rail Baltica projekto sprendinius.

Jonas Gurskas pažymėjo, kad minėjote galimybių studiją, kurioje buvo 4 variantai ir sakot, kad ji buvo pristatyta čia, Neveronyse. Aš neabejoju, gal formaliai ir buvo pristatyta, bet tada reikėtų čia turėti protokolus susirinkimo, kuriame matyti, kiek dalyvavo žmonių, galbūt 10 ir dalyvavo prie galimybių studijos svarstymo. Žmonės uždavinėjo klausimus, buvo 4 variantai už Neveronių. Jūs pasirinkot kodėl taip? Taip ir sakykit taip reikalinga, tai yra pigiausias variantas AB „Lietuvos geležinkeliai“, nes čia ne tik statybos kaštai, bet ir eksploataciniai kaštai bus pigiausi. Tas 10 kelių kelynas VLC viešo logistikos centro aptarnavimui, kuris yra Palemone ir bus dideli kiekiai vagonų varomi, kur bus sustumdinėjami, iškraunami ir pakraunami. Taip pat pažymėjo, kad prognozuojamas 35-40 dBA triukšmas yra pakankamai mažas, nes jis gerai žino, kad 45 dBA triukšmo lygiu ošia miškas. Kai tuo tarpu ties Neveronimis bus vagonų krūva ir tik prognozuojamas tik 35 dBA triukšmo lygis.

Jonas Gurskas teigė, kad pagal jūsų naudotą programą poveikis visuomenei priklauso nuo paros laiko. Taip pat klausė, kokius duomenis įvedėte į programą. Tai reiškia, kad kokie kiekiai čia bus vagonų, koks aptarnavimas, koks kiekis, jūs galėjot minimalius suvesti ir tokiu s duomenis, suvesti maksimalius ir gauti kitokius duomenis. Jis teigė, kad jo būtų toks klausimas, kuris norėtų, kad būtų užprotokoluotas, dėl galimybių studijos ar ji buvo iš tikrųjų Neveronyse pristatyta, protokolai, kad būtų, kiek dalyvavo ir kodėl buvo pasirinktas būtent šis variantas iš tų 4 variantų, o nebuvo bandoma nutolinti nuo gyvenvietės?

Mantas Kaušylas informavo, kad galimybių studija buvo parengta 2013 m. UAB „Ardanuy Baltic“, kurioje buvo nurodyta, kad ties Neveronimis bus 1435 mm pločio vėžės kelynas ir LVAC. Priminė, kad rengiant galimybių studiją, buvo parengta PAV ataskaita, su kuria galėjo susipažinti visuomenė, įskaitant visus vertinimo subjektus (Kauno visuomenės sveikatos centrą, Kultūros paveldo departamento Kauno skyrių, Kauno r. sav. administracija, kt.). Taip pat informavo, kad Aplinkos apsaugos agentūra pritarė 2013 m. planuojamai ūkinei veiklai.

Mantas Kaušylas patikslino, kad Kauno r. sav. atstovo Jono Gursko minėti 4 variantai buvo parengti ne galimybių studijoje, o AECOM 2015 m. specialiojo plano SPAV ataskaitoje ir koncepcijoje.

Aldona Petkevičienė teigė, kad visuomenei svarbu gauti protokolus, kad žinotume, kiek žmonių dalyvavo projekto viešinime Neveronių gyventojams. 2015 m. susirinkimas vyko Kauno miesto savivaldybėje, labai įdomu, kodėl čia nevyko. Aš skambinau telefonu ir klausiau, kodėl pas mus nebuvo ir man pasakė, kad salės nedavėme. Tikrai niekas pas mane nesikreipė. Neveronys yra aktualūs ne Kauno miestui, o Kauno rajonui, tai kodėl Kauno mieste vyko?

Mantas Kaušylas patikslino, kad SPAV buvo atliktas vadovaujantis strateginių pasekmių aplinkai vertinimo nuostatais ir viešinimo tvarka, kurioje nurodyta kur gali būti rengiami projekto viešinimo susirinkimai. Mantas Kaušylas patvirtino, kad visos viešinimo procedūros buvo atliekamos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais SPAV dokumentų viešinimą. Taip pat informavo, kad šiandien vykdomas susitikimas yra nenumatytas pagal minėtus teisės aktus.

Aldona Petkevičienė pasiūlė balsuoti susitikimo dalyvius ar jie sutinka, kad kelynai numatyti specialiajame plane būtų Neveronyse. Visi susitikimo dalyviai buvo prieš.

Valdas Kališius pažymėjo, kad buvo atvažiavęs Rail Baltica autobusiukas, kuris dalino balioniukus vaikams, bet negalėjo pasakyt, kurioj pusėj bus vėžė. Aldona Petkevičienė patikslino, kad akcija vyko 2015 m. balandžio mėn.

Mantas Kaušylas patikslino, kad Rail Baltica viešinimo akcija vyko ne dėl specialiojo plano, o bendrai dėl viso Rail Baltica projekto viešinimo visuomenei.

Neprisistatęs visuomenės atstovas pažymėjo, kad apie reklaminę akciją visi žinojo, tačiau apie rengėjo organizuojamus susirinkimus niekas nėra girdėjęs.

Mantas Kaušylas informavo, kad artimiausiu metu Neveronių seniūnijai bus pateiktos skelbimų laikraščiuose, internete ir seniūnijų skelbimų lentose kopijos, įskaitant skelbimo Neveronių sen. skelbimų lentoje kopiją.

Irena Švarplienė paprašė pakomentuoti kaip jūsų studija koreliuoja su specialiuoju planu, pristatytu Susisiekimo ministerijai gruodžio mėnesį. Nes toje koncepcijoje yra numatyta, kad LVAC planuojamas Pabiržio kaime, turėtų būti Jonavoje. Ten yra koncepcija 5 versija, pasirašyta Susisiekimo ministerijoj gruodžio mėn. ir staiga mes gaunam šita studiją, kur vietos atsiranda jau Pabiržio kaime.

Mantas Kaušylas patikslinimo, kad AECOM rengia ne galimybių studiją, o specialųjį planą. Pažymėjo, kad specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje ir plėtros koncepcijoje buvo numatytas planuoti LVAC ir 1435 mm pločio kelynas. Specialiojo plano plėtros koncepciją vertinant SPAV subjektams bei specialiojo plano organizatoriui, buvo nuspręsta detalizuoti koncepcijos sprendinius, nurodant tikslias 1435 mm pločio vėžės kelyno ir LVAC vietas. Minėtus dokumentus patvirtino Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2015-12-15. Mantas Kaušylas informavo, kad 2011 m. AECOM galimybių studijoje LVAC buvo numatyti kiekvienos šalies trasos viduryje, Lietuvos Respublikos atveju – Jonavoje, sudarant sąlygas jos vietą tikslinti vėlesniuose projekto etapuose pagal riedmenų valdytojo (naudotojo) poreikius.

Irena Švarplienė pareiškė, kad PAV yra bendra išvada parašyta, kad planuojamas geležinkelis yra nutolęs daugiau nei 200 m atstumu nuo gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų, vibracijos priemonių įgyvendinimas neplanuojamas, išskyrus atkarpas, ties geležinkelio stočių pastatais. Kaip jums atrodo, čia jums nėra namų prie pat geležinkelio ar čia yra 200 m? Čia yra sodininkų bendrija, kur žmonės gyvena prie pat geležinkelio, čia irgi nėra 200 m.

Mantas Kaušylas patikslino, kad vibracijos mažinimo priemonių įrengimas nebuvo vertinamas geležinkelio linijos atkarpose nutolusiose daugiau kaip 200 m nuo gyvenamųjų namų bei pažymėjo, kad geležinkelio linijos atkarpose ties gyvenamaisiais namais yra numatyti vibracijos slopintuvų (dempferių) įrengimas.

Aldona Petkevičienė pasiūlė aktyviai reikšti pretenzijas ir protestą, kad ties Neveronimis būtų šie kelynai neformuojami. Vėžė gali būti kaip suprantu, bet tik ne kelynai.

Neprisistačiusi visuomenės atstovė paklausė ar būtų galima perskaityti viską, kas buvo užprotokoluota susirinkimo metu.

Simona Zapolskytė patvirtino, kad susitikimo protokolas bus parengtas, atsiųstas Neveronių sen. ir paviešintas www.publicity.lt.

Neprisistačiusi visuomenės atstovė paklausė ar susitikimo garsas yra įrašinėjamas.

Simona Zapolskytė patvirtino, kad garso įrašas yra daromas.

Aldona Petkevičienė klausė ar yra galimybė gauti neiškarpytą garso įrašą.

Simona Zapolskytė informavo, kad įrašą bus galima gauti, tačiau jis turės būti atitinkamai paruoštas. Pažymėjo, kad iš karto protokolas negali būti parengtas. Jis bus parengtas kaip tik galima greičiau.

Mantas Kaušylas pažymėjo, kad pagal teisės aktus papildomi viešinimai seniūnijose nėra numatyti. Šiandien vykstantis susitikimas surengtas Neveronių seniūnijos prašymu.

Neprisistatęs visuomenės atstovas pasakė, kad Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme yra aiškiai numatyta visos viešinimo procedūros, kas turi būti daroma. Jūs paminėjote, kad apskrityje dviejose vietose.

Mantas Kaušylas informavo, kad Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme viešuosius susirinkimus yra numatyta rengti kiekvienoje savivaldybėje, bet ne seniūnijoje. Pažymėjo, kad papildomas susitikimas rengiamas gera valia, o ne bendra tvarka. Teisės aktuose yra numatyta, kad viešieji susirinkimai dėl parengtos PAV ataskaitos turi vykti kiekvienos savivaldybės teritorijoje. Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno rajono savivaldybės administracija yra tame pačiame mieste bei sutampa jų geografiniai centrai, todėl buvo rengiamas vienas susirinkimas. Apie jį buvo paskelbta spaudoje, pakabintas skelbimas Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje, Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje. Viešas susirinkimas vyko ten, kur buvo gaunamos patalpos. Šiuo konkrečiu atveju Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose.

Aldona Petkevičienė paprašė patvirtinti arba paneigti informaciją, jos gautą iš Jonavos regiono kelių ir kitų vadovų, kad kas dabar yra planuojama ties Neveronimis, tai turi būti ties Jonava, bet gyventojams sukilus, sprendiniai buvo sugrąžinti tie Neveronimis.

Mantas Kaušylas paneigė tokią informaciją, to tikrai nebuvo. Jonavoje vyko diskusija dėl trasos padėties plane, o Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje jokia stotis ar kelynai nebuvo numatyti. Tik Kauno oro uostui skirta aptarnauti geležinkelio stotis yra tiek Kauno rajono savivaldybėje, tiek Jonavos rajono savivaldybėje.

Neprisistačiusi visuomenės atstovė paklausė ar planuojamas rengti susirinkimas Jonavos rajono savivaldybėje.

Mantas Kaušylas atsakė, kad viešas susirinkimas dėl parengtos PAV ataskaitos jau vyko.

Irena Švarplienė paskaitė, kas koncepcijoje, pasirašytoje 2015-12-15, buvo parašyta:

„Vadovaujantis AECOM galimybių studijos sprendiniais kiekvienoje Baltijos šalyje yra numatomas 1435 mm pločio vėžės lokomotyvų ir vagonų aptarnavimo centras (toliau – LVAC):

ü  Jonava (Lietuvos Respublika);

ü  Riga (Latvijos Respublika);

ü  Rapla (Estijos Respublika).“

Mantas Kaušylas patikslino, kad AECOM galimybių studijoje nurodytos lokomotyvų ir vagonų aptarnavimo centro vietos yra preliminarios ir gali būti tikslinamos atsižvelgiant į investicinius ir eksploatacinius kaštus, geležinkelio veiklos technologinių procesų efektyvumą bei neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Irena Švarplienė atsakė, kad vieta bus tikslinama. Klausė, kodėl buvo sakyta, kad niekada nebuvo planuota, kad tai bus Jonavoje?

Mantas Kaušylas atsakė, kad SPAV ataskaitoje buvo pateikta visų strateginių dokumentų, įskaitant ir galimybių studiją, sprendinių vertinimas. Joje yra parašyta, kad 2011 m. rengtos AECOM galimybių studijos dokumentacija yra nurodyta Jonavoje, Estijoje ir Latvijoje. Pažymėtina, kad tie depai yra pirminiai ir buvo numatyti kiekvienos Baltijos šalies trasos viduryje, Lietuvos Respublikos atveju – Jonavoje, sudarant sąlygas jos vietą tikslinti vėlesniuose projekto etapuose pagal riedmenų valdytojo (naudotojo) poreikius.

Remigijus Gedmantas paklausė, kada pirmą kartą buvo paviešintas būtent šitas planas, kuris yra padėtas ant stalo? Kada viešai pristatytas visuomenei?

Mantas Kaušylas informavo, kad specialusis planas rengiamas trijų etapų metu: esamos būklės analizės, koncepcijos (bendrųjų sprendinių), detalizuotų sprendinių. Jūsų matomi sprendiniai yra detalizuoti specialiojo plano sprendiniai. Bendrieji (koncepcijos) sprendiniai buvo pabaigti derinti su Susisiekimo ministerija, planavimo organizatorium 2015-12-15.

Neprisistatęs visuomenės atstovas klausė ar šie sprendiniai buvo paviešinti.

Mantas Kaušylas atsakė, kad bendrieji sprendiniai buvo paviešinti 2015 m. birželio mėnesį.

Aldona Petkevičienė pasiūlė pasiūlymą, kad visus šituos kelynus, kurie buvo suprojektuoti ties Neveronimis, būtų iškelti 2 km į Jonavos ribą, į miškus arba ties oro uostu. Paprašė balsuoti žmonių – visi buvo už.

Jonas Mačiulis Karmėlavos girininkas teiravosi dėl garso sienelių ir decibelų. Sakė, kad visi gyventojai žino, koks garsas pasiekia juos, kai yra perstumdymas vagonų Palemone. Girdi ir Karmėlava, ir Ramučiai. Išreiškė nuomonę, kad pastačius šitą kelyną, Neveronių sen. gyventojai tikrai nemiegos. Teigė, kad nebuvo pažymėta plane Palemono geležinkelio stoties. Taip pat plane neparodytas kelias į oro uostą, kuris yra numatytas. Ar yra pas jus numatytas kelias į oro uostą ar geležinkelis? Perspektyvoj, jeigu reikės?

Mantas Kaušylas patikslino, kad Palemono stotis specialiajame plane yra nurodyta. Taip pat informavo, kad specialiojo plano sprendiniuose atskiras kelias į oro uostą nėra nužymėtas.

Jonas Mačiulis pasiūlė, kad kaip gyventojai reikalauja, būtų galima šitą trasą aukščiau pakelti bent kilometrą į šiaurinę pusę. Kaštai dėl kelyno statymo, tai jūs neįsivaizduojat, kokie čia turėtų būt kaštai. Planuojat tunelį padaryt, naujai kelią nutiest – tai yra kaštai, o šiuolaikinėj sistemoj 4-5 km pastumt tą vagoną, tikrai nelabai daug kainuot turėtų. Dėl miškų, tai ten yra apsauginė zona apie 50 m į vieną pusę.

Mantas Kaušylas priminė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, kiekvienas visuomenės narys gali teikti pasiūlymus iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki baigiamosios konferencijos. Informavo, kad balsavimas dėl pasiūlymo yra pirmą kartą matomas ir nėra žinoma ar jis yra galimas, ar ne. Baigiamoji konferencija numatoma balandžio mėn. pabaigoje arba gegužės mėn. pradžioje. Per tuos du mėnesius galima susipažinti su sprendiniais, teikti pasiūlymus dėl trasos keitimo, stočių padėties keitimo ar kt. Pasiūlymus turės įvertinti planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir plano rengėjas.

Neprisistatęs visuomenės atstovas klausė ar reikia rengti atskirą dokumentą, jeigu dabar tas pasiūlymas pakelt 4-5 km į šiaurę jau buvo išreikštas susitikimo metu.

Mantas Kaušylas rekomendavo teikti atskirus pasiūlymus be balsavimų, nes nėra tokių įteisintų procedūrų. Reikia teikti pasiūlymus organizatoriui – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir specialiojo plano rengėjui. Informavo, kad tada tiek organizatorius, tiek rengėjas turės motyvuotai atsakyti. Pasiūlymus reikėtų teikti pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.

Aldona Petkevičienė paklausė jeigu netyčia atsirastų, to ko mes labai nenorime, kas būtų su mūsų keliais, juk šitos transporto priemonės mūsų gatvėms nepritaikytas, bus išlaužyta asfalto danga, kas ją taisys? Ar tai darys seniūnija ir Kauno rajono savivaldybė?

Mantas Kaušylas pažymėjo, kad visais atvejais palei visą trasą statytojas, rengdamas techninį projektą, parengia privažiuojamųjų automobilių kelių sprendinius, kuriuos vėliau realizuoja (pastato). Taip pat sugadinęs kelius, privalės atstatyti.

Linas Bulovas pateikė pasiūlymą keliant depus kartu iškelti ir pačią vėžę. Aš prieštarauju, kad vėže važiuotų traukiniai kas pusvalandį, o ne taip kaip dabar – vienas ar du per parą.

Neprisistatęs visuomenės atstovas: vertinamas tik triukšmas, o ne kita tarša.

Mantas Kaušylas informavo, kad planuojama geležinkelio linija bus elektrifikuota. Numatomas tik elektrinių traukinių eismas, todėl oro tarša neplanuojama.

Neprisistatęs visuomenės atstovas pažymėjo, kad Palemone buvo nuriedėjusi cisterna ir amoniakas išsiliejo stotyje. Paklausė kas čia pas mumis yra numatyta, kad taip neįvyktų? Išreiškė nuogąstavimą, kad dėl galimo šulinių ir vandentiekio užteršimo.

Mantas Kaušylas informavo, kad avarijoms užkardyti yra taikomi geležinkelio rizikos valdymo planai ir reikalavimai.

Vilma Beišterienė paklausė Neveronių gyvenvietė yra patraukli, netoli miesto centro, žmonės būstus pirko su paskolom. Ar į kaštus yra įtraukta būsto nuvertėjimo atlyginimas?

Mantas Kaušylas informavimo, kad nuvertėjimas nėra įtrauktas, nėra reglamentuotas teisės aktuose, bet visi šitie klausimai yra numatyti nagrinėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu, baigus šitą projektą. Pažymėjo, kad šio projekto tikslas – rezervuoti žemę geležinkelio linijai tiesti ir statyti. Kitas projektas pagal šio projekto nustatytas ribas bus žemės paėmimo visuomenės poreikiams. Minėtas projektas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams vykdant ypatingos svarbos projektą įstatyme numatyta tvarka. Pažymėjo, kad turto nuvertėjimas minėtam įstatyme nėra aprašytas. Informavo, kad specialiojo plano planavimo užduotyje aplinkinio nekilnojamojo turto nuvertėjimo įvertinimas nėra nurodytas, todėl jis ir neatliekamas.

Vilma Beišterienė informavo, kad jos buto niekas nepaims visuomenės poreikiams kaip ir šitos Kertupio gatvės visuomenės poreikiams, bet to turto kaina bus visai kita. Aš būsto paskolą pasiėmiau iki pensijos. Gausis taip, kad parduosiu ir gal tik pusę paskolos padengsiu. Tai čia jums nėra kaštai?

Mantas Kaušylas atsakė, kad rengiamame specialiajame plane, PAV dokumente tokie klausimai nėra analizuojami turto nuvertėjimo, bet dėl turto nuvertėjimo ar kompensavimo jūs galite teikti pasiūlymą raštu planavimo organizatoriui. Mes į jį neatsakysime, nes mes tokios veiklos pagal sutartį su užsakovu neteikiame nepriklauso.

Marina Plučienė sakė, kad jos namas įeina į apsaugos zoną ir baiminasi dėl to, kad jos šeimos gyvenimo kokybė nukentės. Mano, kad jos vaikas į mokyklą per geležinkelį nevažinės. Iš Pabiržės ir Ramučių autobusiukas vaikus į mokyklą veža per geležinkelį šiuo metu. Kaip dabar jos mažametis vaikas važiuos į mokyklą?

Mantas Kaušylas informavo, kad pagal specialiojo plano sprendinius yra numatytas tunelis, skirtas pėstiesiems ir dviratininkams. Automobilių kelias bus pertvarkomas ir įrengiamas kitoje Neveronių k. vietoje (rodoma schema). Viešuoju transportu vis tiek bus galima susisiekti.

Marina Plučienė akcentavo, kad žemę paimsit geležinkeliui dabar, o kelio pertvarkymus atliksite ne aišku kada.

Vilma Beišterienė klausė jei jūs uždarote geležinkelį, griaunate, statote, kol vyksta statybos kaip žmonėms reikės vykti į mokyklą ir darbą.

Mantas Kaušylas informavo, kad automobilių kelių pertvarkymas turės būti atliktas iki geležinkelio linijos statybos pradžios. Susisiekimo sąlygos išliks nepakitusios.

Aldona Petkevičienė sulaukė iš gyventojų pasiūlymo – klausimo rašyti prašymą Kauno rajono savivaldybei, kad padėtų mums ir atstovautų mus rašant, rengiant raštus. Kas už tai? Visi buvo už tai, kad kreiptis į Kauno rajono savivaldybę, prašant pagalbos rengiant raštus ir atstovaujant Neveronių seniūnijos gyventojų interesus. Nori pabaigti susirinkimą.

Mindaugas Plučas informavo, kad pagal 1992 m. Vyriausybės nutarimą, teritorijoje, kuri patenka į apsaugos zoną, į ją gali patekti geležinkelį aptarnaujantys darbuotojai. Į apsaugos zoną patenka gyvenamieji namai. Gyvenamųjų namų neliečiamybė yra patvirtinta Konstitucijos, taip pat Europos žmogaus teisių ir laisvės apsaugos konvencijos 8 str. Kaip tie jūsų sprendiniai derinasi su šiais dviem tarptautiniais aktais?

Mantas Kaušylas atsakė, kad Vyriausybės nutarimo atitikimo tarptautiniams teisės aktams klausimas turėtų būti peradresuojamas Vyriausybei, specialiojo plano rengėjas neturi įgaliojimų komentuoti teisės aktų atitikimą.

Renata Vilčiauskienė informavo, kad viešieji svarstymai su visuomene yra nurodyti ir vykdomi įstatyme nustatyta tvarka. Todėl paprašė susitikimo dalyvius teikti pasiūlymus raštu, nes tik tokiu atveju į juos bus atsakyta. T. y. raštu parašysime ar kiekvienas individualiai. Kai tie raštai pajudės, kiekvienas bus apsvarstomas, užregistruojamas, atsakomas, tada galima skųsti tiek aukštesniajai instancijai – teismui. Tokiu būdu mes sustabdysime visą procesą. Jei mes jų raštais neužversim, tai čia mes tik pašūkaliosim ir tuo viskas pasibaigs. Siūlo visiems rašyti tiek individualiai, tiek seniūnija, tiek savivaldybė. Bet turime spręsti šitą problemą jau raštiškame lygyje.

Žaneta Bartninkienė informavo, kad mūsų šeima parašė visur, kur įmanoma, atsakymą gavome tik iš Kauno rajono savivaldybės. Raštas išsiųstas sausio 23 d., o atsakymo dar jokio nėra.

Mantas Kaušylas pažymėjo, kad raštai per 20 d. d. atsakomi valstybinėse institucijose, mes turim atsakyti iki specialiojo plano viešojo susirinkimo (konferencijos) pradžios. Neatsakome, nes per visą trasą 180 km yra ir kiek jūsų yra tai yra gal 20 kartų daugiau ir visiems turim atsakyt, todėl taip greit negalim atsakyt. Dar negalėjom atsakyt dėl tokių kaip gerbiamas Mindaugo Plučo įvardintų dviprasmiškumų – dėl apsaugos zonų, dėl kompensacijos. Tai yra tokie klausimai, į kuriuos specialiojo plano rengėjas negali atsakyti.

Aldona Petkevičienė baigė susirinkimą.

 

 

Protokolo pasirašymo data: 2016-04-11.

Susirinkimo pirmininkas                                                             Mantas Kaušylas

Susirinkimo sekretorė                                                                Simona Zapolskytė

 

Susitikimo protokolą galite atsisiųsti čia: Susitikimo protokolas

Susitikimo pristatymo medžiagą galite atsisiųsti čia: Skaidrės