BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS (KAUNAS)

BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS

 

2016 m. gegužės 20 d.

Kaunas

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. gegužės 17 d. 18.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune.

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas,pagal 2016-05-17 projekto vadovės prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierius-planuotojas Mykolas Dumbrava, pagal 2016-05-17 Projekto vadovės prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (baigiamojo susirinkimo-konferencijos) su parengtu Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu.

SVARSTYTA:

1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano (toliau – specialiojo plano) ataskaita.

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas skelbia baigiamojo susirinkimo-konferencijos pradžią ir informuoja, kad specialiojo plano organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“, specialiojo plano rengėjas – AECOM. Pažymi, kad baigiamasis susirinkimas-konferencija skirtas Kauno m. sav., Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. teritorijų visuomenei.

Mantas Kaušylas pristato baigiamojo susirinkimo-konferencijos tvarką, praneša bendrąją informaciją: baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 3 d. d., pasiūlymus galima teikti iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos Kėdainiuose, kuri vyks 2016-05-20, pabaigos, planavimo organizatorius iki 2016-06-03 išnagrinės visuomenės pateiktus pasiūlymus ir į juos motyvuotai atsakys raštu.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamo geležinkelio socialine ir ekonomine nauda, specialiojo plano tikslais ir uždaviniais, taip pat apie planuojamo geležinkelio techninius duomenis bei planuojamą traukinių eismo intensyvumą. Pažymi, kad 2015-12-15 Susisiekimo ministerijos protokolu buvo patvirtinta specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bei specialiojo plano plėtros koncepcijos alternatyva Nr. 1, pagal kurią buvo parengti specialiojo plano sprendiniai. Taip pat informuoja apie planuojamos geležinkelio linijos trasos planinę padėtį įtakojusius veiksnius, supažindina su planuojamos trasos planine padėtimi Kauno m. sav., Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. teritorijose.

Mantas Kaušylas baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvius supažindina su specialiojo plano sprendiniais, pristato planuojamo geležinkelio skersinius pjūvius, paaiškina sutartinius žymėjimus. Informuoja, kad šalia Kauno m. sav. teritorijoje esančio Palemono kelyno ir Kauno viešojo logistikos centro (toliau – Kauno VLC), numatoma nutiesti europinio standarto (1435 mm pločio vėžės) dvikelę geležinkelio liniją, taip pat jungiamuosius geležinkelio kelius su Kauno VLC. Praneša, kad vadovaujantis 2016-05-04 LR Susisiekimo ministerijos protokolo „Dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo Kauno rajone Neveronyse ir Pabiržio kaime“ nutartimi „<...teikti Vyriausybei tvirtinti Specialųjį planą be 1435 mm pločio vėžės kelyno ir LVAC“, specialiuoju planu 1435 mm pločio vėžės kelynas ir LVAC ties Neveronių k. ir Pabiržės k. teritorijomis neplanuojamas. Informuoja, kad vadovaujantis minėtu protokolu yra nutarta kitų projektų metu įvertinti papildomas alternatyvas 1435 mm pločio vėžės kelyno ir LVAC vietai:

- vagonų ir lokomotyvų aptarnavimo centrą ir 1435 mm pločio vėžės kelyną įrengti rekonstruojant ir/ar išplečiant esamą 1520 mm pločio vėžės Palemono kelyną, taip išnaudojant esamą geležinkelio infrastruktūrą;

- vagonų ir lokomotyvų aptarnavimo centrą ir 1435 mm pločio vėžės kelyną nukelti į miškingą teritoriją link Kauno laisvosios ekonominės zonos ir į Kauno oro uosto teritorijos pusę;

- vagonų ir lokomotyvų aptarnavimo centrą ir 1435 mm pločio vėžės kelyną nukelti į Jonavos rajono savivaldybės teritoriją.“

Taip pat informuoja, kad specialiajame plane yra numatytos dvi jungtys į Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) teritoriją: 1520 mm pločio vėžės geležinkelio jungtis nuo privažiuojamojo kelio į dujų skirstymo stotį bei 1435 mm pločio vėžės geležinkelio jungtis nuo 6+000 KM specialiuoju planu planuojamos KUN stoties.

Pažymi, kad planuojama KUN stotis, skirta Tarptautiniam Kauno oro uostui aptarnauti, bus būtina nutiesus Vilnius – Kaunas 1435 mm pločio vėžės geležinkelio atšaką.

Mantas Kaušylas informuoja apie automobilių kelių pertvarkymo sprendinius ir supažindina su Kauno m. sav., Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. teritorijose esančiais planuojamos geležinkelio linijos susikirtimais su valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, numatomais inžinerinės infrastruktūros statiniais bei argumentais, kurie pagrindžia minėtų statinių tikslingumą. Taip pat pažymi, kad apribojus pasiekiamumą vietinės reikšmės keliais, specialiojo plano lygmenyje suplanuojami nauji vietinės reikšmės keliai, kurie užtikrins žemės sklypų ir gretimų teritorijų pasiekiamumą.

Mantas Kaušylas praneša apie specialiojo plano rengimo metu gautus motyvuotus pasiūlymus iš visuomenės ir pažymi, kad minėti pasiūlymai buvo gauti dėl geležinkelio linijos trasos keitimo, dėl 1435 mm pločio vėžės kelyno ir LVAC sprendinių ties Pabiržio ir Neveronių kaimais, dėl jungčių su Kauno LEZ, dėl automobilių kelių pertvarkymo, dėl melioracijos sistemų pertvarkymo, dėl specialiojo plano ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešinimo procedūrų, dėl triukšmo mažinimo priemonių, dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarkos, konsolidacijos ir žemės keitimo į valstybinę žemę, dėl nustatomų geležinkelio apsaugos zonų, dėl naudingųjų iškasenų telkinių, dėl projekto socialinės ir ekonominės naudos ir kt. Taip pat informuoja, į kuriuos pasiūlymus buvo atsižvelgta, o į kuriuos motyvuotai neatsižvelgta.

 

Klausimai – atsakymai.

 

Gediminas Petrauskas, LR Susisiekimo ministro patarėjas, atstovaujantis LR Susisiekimo ministeriją, supažindina susirinkimo dalyvius su Rail Baltica projektu ir jo priešistore. Taip pat aptaria galimas 1435 mm pločio vėžės kelyno ir LVAC išdėstymo vietas. Paklausia, kada galima tikėtis projekto ir ar šiuo projektu yra planuojamas 1435 mm pločio vėžės kelynas ir LVAC Palemone.

Mantas Kaušylas atsako, kad vadovaujantis planavimo organizatoriaus, LR Susisiekimo ministerijos 2016-05-04 susitikimo protokolo nutarimu, 1435 mm pločio vėžės kelynas ir LVAC specialiuoju planu nėra planuojami. Minėti geležinkelio infrastruktūros objektai numatomi planuoti sekančių projektų metu

.

Valdemaras Muliejus klausia ar 1435 mm pločio vėžės kelynas ir LVAC yra numatomi statyti Palemone.

Mantas Kaušylas pakartoja, kad specialiuoju planu 1435 mm pločio vėžės kelynas ir LVAC nėra planuojami Palemone. Minėti objektai numatomi planuoti sekančių projektų metu.

 

Valdas Girdauskas klausia, per kiek laiko bus priimtas sprendimas, kur bus numatomas 1435 mm pločio vėžės kelynas ir LVAC. Taip pat pasiūlo, kad minėtiems objektams turi būti parinkta tokia vieta, kad Palemono gyventojų gyvenimo sąlygos nepablogėtų.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialiojo plano rengėjai neplanuoja minėtų objektų, todėl negali atsakyti kada gali būti priimtas sprendimas dėl minėtų objektų vietos.

 

Alma Laukienė klausia, kas yra planuojama teritorijoje nuo Rokų iki Palemono kelyno.

Mantas Kaušylas informuoja, kad specialiojo plano sprendiniai neapima šio ruožo, todėl kas šioje vietoje yra planuojama negali atsakyti.

Veronika Griganavičiūtė informuoja, kad minėta teritorija projektuojama pagal šiuo metu rengiamą Rokai-Palemonas-Kaunas techninį projektą, bet apie konkrečius sprendinius numatomus teritorijoje neatsako.

 

Tadas Baplauskas klausia, ar geležinkelis gali veikti be kelyno.

Mantas Kaušylas informuoja, kad 1435 mm pločio vėžės kelynas yra būtinas, kadangi jame turės būti suformuojami ir išformuojami traukinių sąstatai bei iš jo paduodami arba priimami vagonai iš krovinių terminalų bei privažiuojamųjų kelių.

 

Tadas Baplauskas klausia, į ką reiktų kreiptis dėl 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelyno planavimo.

Mantas Kaušylas atsako, kad į AB „Lietuvos geležinkeliai.

 

Renata Vilčiauskienė, klausia kokioje stadijoje yra PAV ataskaita, kada ji bus tvirtinama ir kokios numatomos procedūros.

Mantas Kaušylas informuoja, kad pasikeitus specialiojo plano sprendiniams ties Neveronimis ir Pabiržės k., PAV ataskaita yra tikslinama. Pažymi, kad patikslintą PAV ataskaitą turės išnagrinėti PAV subjektai bei Aplinkos apsaugos agentūra, kuri ir priims galutinį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Informuoja, kad sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių turės būti priimtas iki 2016-09-30.

 

Renata Vilčiauskienė klausia, ar gyventojams papildyta PAV ataskaita bus viešinama.

Mantas Kaušylas informuoja, kad susipažinti su papildyta PAV ataskaita bus galima poveikio aplinkai rengėjo internetiniame tinklalapyje www.publicity.lt. Taip pat pažymi, kad visuomenės atstovai pateikę pasiūlymus dėl PAV ataskaitos bus informuojami atskirai.

 

Linas Bulovas klausia, kas kompensuos patirtus nuostolius dėl turto vertės sumažėjimo, taip pat dėl nustatomos geležinkelio apsaugos zonos, jeigu nebus paimama pati žemė.

Mantas Kaušylas atsako, kad visi klausimai susiję su kompensacijomis bus sprendžiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, kuris bus rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu. Informuoja, kad pagal minėtą įstatymą už paimamą žemę visuomenės poreikiams yra numatomos išmokėti rinkos vertės piniginės kompensacijos. Taip pat pažymi, kad kompensacijos dėl nustatomų geležinkelio apsaugos zonų nenumatomos.

 

LinasBulovas klausia, ar bus kompensuojamas turto nuvertėjimas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad sprendimas dėl turto nuvertėjimo kompensavimo bus priimamas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu, kuris bus rengiamas vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu.

 

Linas Bulovas siūlo iškelti europinio standarto geležinkelio vėžę į miškingą teritoriją už Neveronių k., o ne tik geležinkelio infrastruktūros objektus, kadangi tokiu būdu būtų galima išvengti neigiamo poveikio gyventojams.

Mantas Kaušylas informuoja, kad siūlomo sprendinio įgyvendinti nėra techninių galimybių dėl planuojamo 250 km/h projektinio greičio ir jam užtikrinti reikalingų atitinkamo dydžio kreivių, kurioms minėta teritorija yra per maža.

 

Vilija Vegienė klausia, kam reikalinga geležinkelio stotis šalia Karmėlavos oro uosto.

Mantas Kaušylas informuoja, kad nutiesus Vilnius–Kaunas geležinkelio atšaką, KUN stotis bus skirta Tarptautiniam Kauno oro uostui aptarnauti.

 

 

Saulius Žaldokas klausia, kodėl negalima 1435 mm pločio vėžės kelyno ir LVAC perkelti į Kauno LEZ teritoriją.

Mantas Kaušylas informuoja, kad specialiuoju planu minėti objektai neplanuojami, alternatyvos bus analizuojamos kitame projekte. Taip pat pažymi, kad geležinkelio infrastruktūros objektai turi būti kuo arčiau pagrindinių kelių.

 

Irena Švarplienė klausia ar žmonėms, gyvenantiems šalia esamo geležinkelio, yra planuojamos triukšmo mažinimo ir vibracijos mažinimo priemonės.

Mantas Kaušylas informuoja, kad visais atvejais yra vertinamas suminis esamų ir planuojamų šaltinių skleidžiamas triukšmo bei vibracijos lygis. Todėl teritorijoms, kuriose yra viršijamas triukšmo bei vibracijos lygis, yra planuojamos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės, neatsižvelgiant ar teritorija yra arčiau 1435 mm pločio vėžės ar 1520 mm pločio vėžės geležinkelio.

 

Mantas Kaušylas praneša apie baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigą.

 

Baigiamasis susirinkimas-konferencija baigta 19 val. 37 min.

 

Protokolas parengtas: 2016-05-20.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                            Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorius                                                            Mykolas Dumbrava

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolą atsisiųsti galite čia: Protokolas;

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos pristatymo medžiagą atsisiųsti galite čia: Pristatymo medžiaga.