BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS (PASVALYS)

BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS

 

2016 m. gegužės 23 d.

Pasvalys

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. gegužės 18 d. 18.00 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje, Vytauto Didžiojo al. 1, Pasvalyje.

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas,pagal 2016-05-17 projekto vadovės
prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierius-planuotojas Mykolas Dumbrava, pagal 2016-05-17 Projekto vadovės prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (baigiamojo susirinkimo-konferencijos) su parengtu Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu.

SVARSTYTA:

1) AECOM parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas (toliau – specialusis planas).

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas skelbia baigiamojo susirinkimo-konferencijos pradžią ir informuoja, kad specialiojo plano organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“, specialiojo plano rengėjas – AECOM. Pažymi, kad baigiamasis susirinkimas-konferencija skirtas Pasvalio r. sav. teritorijos visuomenei.

Mantas Kaušylas pristato baigiamojo susirinkimo-konferencijos tvarką, praneša bendrąją informaciją: baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per
3 d. d., pasiūlymus galima teikti iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos Kėdainiuose, kuri vyks 2016-05-20, pabaigos, planavimo organizatorius per 14 kalendorinių dienų išnagrinės visuomenės pateiktus pasiūlymus ir į juos motyvuotai atsakys raštu.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamo geležinkelio socialine ir ekonomine nauda, specialiojo plano tikslais ir uždaviniais, taip pat apie planuojamo geležinkelio techninius duomenis bei planuojamą traukinių eismo intensyvumą. Pažymi, kad 2015-12-15 Susisiekimo ministerijos protokolu buvo patvirtinta specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bei specialiojo plano plėtros koncepcijos alternatyva Nr. 1, pagal kurią buvo parengti specialiojo plano sprendiniai. Taip pat informuoja apie planuojamos geležinkelio linijos trasos planinę padėtį įtakojusius veiksnius, supažindina su planuojamos trasos planine padėtimi Pasvalio r. sav. teritorijoje.

Mantas Kaušylas baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvius supažindina su specialiojo plano sprendiniais, pristato planuojamo geležinkelio skersinius pjūvius, pažymi, kad atsižvelgiant į skersinių pjūvių duomenis buvo formuojami planuojamai geležinkelio linijai reikalingi žemės sklypai, kurių plotis svyruoja dėl skirtingo teritorijų reljefo, susikirtimų su susisiekimo komunikacijomis bei inžineriniai tinklais ir kt. Paaiškina pagrindinio brėžinio sutartinius žymėjimus ir informuoja, kad planuojama geležinkelio linija dvejose vietose susikirs su linijiniu kultūros paveldo objektu – Siaurojo geležinkelio kompleksu ir abiem atvejais numatomi dviejų lygių susikirtimai, siekiant nepažeisti minėto kultūros paveldo objekto vientisumo. Taip pat pažymi, kad planuojama geležinkelio linija kerta Lepšynės mišką, bet nepažeidžia Lepšynės botaninio draustinio ribų, o laukinių gyvūnų migracijos poreikiams numatoma įrengti žaliuosius tiltus arba praginas. Supažindina su Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos kirtimo tašku šalia Dagių k.

Mantas Kaušylas informuoja apie automobilių kelių pertvarkymo sprendinius ir supažindina su Pasvalio r. sav. teritorijoje esančiais planuojamos geležinkelio linijos susikirtimais su valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, numatomais inžinerinės infrastruktūros statiniais bei argumentais, kurie pagrindžia minėtų statinių tikslingumą. Taip pat pažymi, kad apribojus pasiekiamumą vietinės reikšmės keliais, specialiojo plano lygmenyje suplanuojami nauji vietinės reikšmės keliai, kurie užtikrins žemės sklypų ir gretimų teritorijų pasiekiamumą.

Mantas Kaušylas praneša apie specialiojo plano rengimo metu gautus motyvuotus pasiūlymus iš visuomenės ir pažymi, kad minėti pasiūlymai buvo gauti dėl planuojamos geležinkelio linijos tiesimo per Šiaulius, dėl geležinkelio ruožo ištiesinimo 153,0-161,0 km atkarpoje, dėl planuojamos geležinkelio linijos susikirtimo su Siauruoju geležinkeliu, dėl Lepšynės botaninio valstybinio draustinio aplenkimo, dėl viaduko numatymo kelyje Grūžiai–Vaškai ties Paliepių gyvenviete, dėl viaduko numatymo ties 162,0 km,dėl vietinės reikšmės kelio susikirtimo su geležinkeliu 123,8 km, dėl automobilių kelių pertvarkymo, dėl melioracijos sistemų pertvarkymo, dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, žemės sklypų registro finansavimo, informacijos pateikimo apie sprendinius sklype, dėl nustatomų geležinkelio apsaugos zonų ir vietinės reikšmės kelių įtraukimo į visuomenės poreikiams paimamos žemės plotą ir kt. Taip pat informuoja, į kuriuos pasiūlymus buvo atsižvelgta, o į kuriuos motyvuotai neatsižvelgta.

Mantas Kaušylas apžvelgdamas gautus pasiūlymus informuoja, kad planuojama europinio standarto geležinkelio linija negalėtų būti planuojama šalia esamos 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linijos pro Šiaulius, kadangi jos parametrai turi atitikti techninės sąveikos specifikacijas, kuriose nurodytas projektinis greitis iki 250 km/ val., o 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linija projektinis greitis yra iki 120 km/val., todėl iš esmės skirtųsi geležinkelio linijų planinė padėtis ir sprendinys būtų neracionalus. Taip pat pažymi, kad Siaurojo geležinkelio kompleksas yra kultūros paveldo objektas, o Lepšynės botaninis draustinis – saugoma teritorija, todėl minėti objektai negali būti kertami, kad tai iš dalies lėmė planuojamos geležinkelio linijos planinę padėtį. Taip pat pažymi, kad kaimo vietovėse pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas nustatoma geležinkelio apsaugos zona po 45 metrus abipus kraštinių kelių ašių, todėl žemės sklypui, patekusiam į geležinkelio apsaugos zoną, bus nustatyti apribojimai pagal minėtų sąlygų III skyrių, bet esamą žemės sklype vykdomą veiklą bus galima vykdyti. Geležinkelį aptarnaujantis personalas į apsaugos zoną galės patekti iš anksto informavus žemės sklypų savininkus.

Mantas Kaušylas informuoja, kad melioracijos sistemos, automobilių keliai, inžineriniai tinklai ir kt. bus pertvarkomi iki planuojamos geležinkelio linijos statybos pradžios, siekiant išvengti galimų nepatogumų. Taip pat praneša, kad specialiuoju planu viadukas ties 162,3 km nėra planuojamas, bet jeigu bus priimtas susitarimas su Latvijos Respublikos atstovais dėl kelio į Latvijos Respublikos teritoriją, specialusis planas neužkerta galimybės viaduką toje vietoje įrengti ateityje, kito projekto metu. Taip pat pažymi, kad maršrutas Kiemėnai-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena yra išsaugomas, kadangi specialiuoju planu numatoma įrengti jungiamąjį vietinės reikšmės kelią.

 

Klausimai – atsakymai.

 

Vilhelminas Janušonis klausia, kaip bus sprendžiamos žemės sklypų problemos, kai lieka mažos žemės sklypų dalys tarp planuojamos geležinkelio linijos žemės sklypo ir planuojamų vietinės reikšmės automobilių kelių.

Mantas Kaušylas informuoja, kad visi automobilių keliai yra planuojami specialiojo plano lygmenyje, rengiant vietinės reikšmės kelių techninius projektus jų planinė padėtis galės būti tikslinama.

Vilhelminas Janušonis klausia, ką daryti tokiu atveju, kai atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras žemės sklypo plotas sudarys tik 5 a. ir žmogus nebeprižiūrės žemės bei dėl to gaus baudas.

Mantas Kaušylas atsako, kad žemės sklypo savininkas likusią žemę privalės prižiūrėti taip pat, kaip ir prižiūrėjo iki dabar.

Aleksandras Velykis klausia, kokie parametrai numatomi planuojamos geležinkelio linijos ruože tarp Joniškėlio ir Meškalaulio.

Mantas Kaušylas informuoja, kad ties Joniškėliu planuojama aplanka, kad galėtų prasilenkti traukiniai, kurios kelių naudingasis kelio ilgis – 1050 m, bendras aplankos ilgis iki 1,5 km, o plotis iki 150 m.

Neprisistatęs visuomenės atstovas  klausia, kodėl negalėjote toliau nuo miestelio planuoti aplankos.

Mantas Kaušylas pažymi, kad geležinkelio linijos planinei padėčiai daro įtaką gyvenamosios teritorijos, kultūros paveldo objektai, saugomos teritorijos ir kiti aspektai. Taip pat 250 km/val. projektinis greitis, kuris neleidžia numatyti didelių posūkių. Vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita, ties Joniškėliu atlikome triukšmo modeliavimą ir numatėme triukšmo mažinimo priemones, todėl neigiamas poveikis Joniškėlio gyventojams nenumatomas.

Vidas Damanauskas klausia, kodėl yra pasirinktas pats brangiausias projektas per naujas Panevėžio ir Pasvalio rajono teritorijas, neišnaudojant esamos infrastruktūros, esančios Radviliškyje ir Šiauliuose.

Mantas Kaušylas pažymi, kad planuojama europinio standarto geležinkelio linija negalėtų būti planuojama šalia esamos 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linijos pro Šiaulius, kadangi jos parametrai turi atitikti techninės sąveikos specifikacijas, kuriose nurodytas projektinis greitis – 250 km/val., o esama geležinkelio linija leidžiama važiuoti iki 120 km/ val. greičiu, todėl iš esmės skirtųsi geležinkelio linijų planinė padėtis ir sprendinys būtų neracionalus.

Vidas Damanauskas informuoja, kad išnaudojant esamą infrastuktūrą jau yra įrengta esama „Rail Baltica“ geležinkelio linija iki Kauno.

Mantas Kaušylas atkreipia dėmesį, kad ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linija iki Kauno buvo rengta iki 2014 m., t. y. iki nustatytų naujų techninės sąveikos specifikacijos reikalavimų. Šiuo metu europinio standarto geležinkeliui yra keliamas reikalavimas, kad projektinis greitis siektų iki 250 km/h.

Vidas Damanauskas klausia, kaip bus išspręstas klausimas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimų ūkininkams nemažinti dirbamos žemės ploto ir sankcijų pažeidžiant taisykles, kaip bus atlyginama žala, iš kur bus gaunama lėšų kompensavimui.

Mantas Kaušylas atsako, kad visi klausimai, susiję su patiriamais nuostoliais bus sprendžiami Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu, kuris bus rengiamas vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu.

Vidas Damanauskas klausia iš kur bus paimamas gruntas, kurio reikės viadukams įrengti.

Mantas Kaušylas atsako, kad gruntas, reikalingas viadukams įrengti, bus paimamas iš tų vietų, kur bus nukasamos žemės. Taip pat pažymi, kad grunto trūkumo Lietuvoje nėra. Informuoja, kad buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, kurio metu dėl grunto trūkumo subjektai pastabų nebuvo pateikę.

Vidas Damanauskas klausia, kaip bus išspręstas elektros tinklų pertvarkymas, kaip bus sprendžiamas klausimas dėl planuojamos geležinkelio linijos elektrifikavimo, kur nėra elektros linijų.

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojamos geležinkelio linijos elektrifikacijai numatomos jungtys nuo esamų 110 kV elektros linijų, o tais atvejais kai bus poreikis įrengti atramas, bus atliekama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Taip pat specialiajame plane yra numatytos traukos pastotės. Planuojamos geležinkelio linijos susikirtimų su elektros oro linijomis vietose inžineriniai tinklai bus rekonstruojami ir įrengiami po žeme.

Vidas Damanauskas pažymi, kad nekreipiamas dėmesys į saugumą ir klausia, kodėl reikalingas toks didelis traukinių greitis.

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojamai geležinkelio linijai nustatytas greičio reikalavimas skirtas tam, kad būtų galima greitai susisiekti su kitomis valstybėmis.

Vidas Damanauskas informuoja, kad techninės sąlygos paimtos iš pietinių šalių ir klausia, kaip įsivaizduojate žiemos metu traukinių judėjimą 250 km/val. greičiu, kaip bus išpildoma greičio sąlyga esant temperatūrų skirtumui.

Mantas Kaušylas atsako, kad planuojamai geležinkelio linijai projektinis greitis parinktas pagal Europos Komisijos nustatytus standartus, kuriuose numatyti ir reikalavimai medžiagoms, įskaitant bėgių gamybai keliamus reikalavimus, taip pat ir atmosferos poveikiui. Taip pat pažymi, kad niekur nėra paminėta, kad tokio tipo geležinkelio linija negali būti statoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Informuoja, kad planuojamai geležinkelio linijai yra keliami didžiuliai saugos reikalavimai, kurie turės būti įvykdyti projektavimo ir statybos metu. Statybai naudojami gaminiai turės būti sertifikuoti pagal nustatytus standartus.

Vidas Damanauskas klausia, kaip bus pertvarkomos melioracijos sistemos.

Mantas Kaušylas atsako, kad išsamūs melioracijos sprendiniai bus parengti techninių projektų rengimo metu, o specialiajame plane yra nurodyti plotai, kuriuose turės būti pertvarkoma melioracijos sistema. Pažymi, kad visi melioracijos pertvarkymai turės būti atlikti iki geležinkelio linijos statybos pradžios.

Danutė Valeikienė nori įsitikinti ar ties 161 km bus užtikrintas pasiekiamumas ir kaip bus sprendžiamas triukšmo poveikis.

Mantas Kaušylas informuoja, kad pasiekiamumas nėra apribojamas, o siekiant sumažinti triukšmo poveikį bus numatytos neigiamo poveikio mažinimo priemonės, kurias patikrins Visuomenės sveikatos centras ir Aplinkos apsaugos agentūra. Taip pat pažymi, kad poveikio aplinkai vertinimo metu nustatytose vietovėse, kuriose ribinės triukšmo vertės yra viršijamos, yra numatytos triukšmo mažinimo priemonės.

Vidas Damanauskas klausia, kodėl nebuvo dialogo su Latvijos Respublikos atstovais dėl galimybės tiesti geležinkelio liniją per senąją vėžę.

Mantas Kaušylas informuoja, kad specialiojo plano rengėjai planuoja atsižvelgdami į planavimo sąlygas per nustatytų savivaldybių teritorijas, o Šiaulių apskritis į minėtas teritorijas nėra įtraukta. Taip pat pažymi, kad pagal 2014 m. parengtą strateginio poveikio aplinkai vertinimo
(toliau – SPAV) ataskaitą, kurią parengė UAB „Sweco Lietuva“, buvo nustatyta, kaip planuojama geležinkelio linija turėtų kirsti Lietuvos Respublikos teritoriją. Pažymi, kad minėtoje ataskaitoje buvo nagrinėjama Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nurodyta trasa, sutampanti su 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linija ties Šiauliais, ir naujai planuojama 1435 mm pločio vėžės geležinkelio trasa, suplanuota pagal 2011 m. AECOM galimybių studiją. Atlikus SPAV ir palyginus trasas pagal daugiakriterinį metodą, buvo nustatyta trasa per Panevėžio r. sav., Panevėžio m. sav. ir Pasvalio r. sav. teritorijas, todėl specialiojo plano rengėjai privalo vadovautis planavimo sąlygomis ir šio projekto stadijoje negali planuoti kitų rajonų teritorijose, nei nurodyta minėtose sąlygose.

Vidas Damanauskas klausia, ar buvo palyginti kaštai.

Mantas Kaušylas atsako, kad buvo įvertinti kaštai ir parinkta kaštų atžvilgiu optimali trasa.

Vidas Damanauskas klausia, kokia lėšų dalis iš valstybės biudžeto bus paimama kai baigsis projekto „Rail Baltica“ finansavimas.

Mantas Kaušylas atsako, kad Europos Sąjunga skyrė 80-85 proc. finansavimą projekto atkarpai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos.

Vidas Damanauskas klausia kokia projekto kaina.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialiajame plane numatytų sprendinių įgyvendinimo kaina siekia 1,2-1,3 mlrd. EUR.

Vidas Damanauskas klausia, kodėl vyriausybė neatsižvelgia į ūkininkų pasiūlymus tiesti geležinkelio liniją ne per Pasvalio rajoną.

Mantas Kaušylas pakartotinai informuoja, kad per Pasvalio r. sav. teritoriją trasa buvo pagrįsta parengus 2014 m. SPAV.

Šarūnas Varda klausia, kada planuojama statybos darbų pradžia.

Mantas Kaušylas informuoja, kad statybos darbai planuojami apie 2025 metus.

Vidas Damanauskas klausia, kodėl jau dabar numatoma žemę paimti visuomenės poreikiams.

Mantas Kaušylas atsako, kad šiuo specialiuoju planu žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra nėra atliekama. Pažymi, kad rengiamo specialiojo plano pagrindinis tikslas – parinkti geležinkelio linijos trasą, o vienas svarbiausių uždavinių – suformuoti žemės sklypus, reikalingus geležinkelio linijai nutiesti.

Gintaras Žilys klausia, kada prasidės žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

Mantas Kaušylas atsako, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas prasidės patvirtinus specialųjį planą, nuo 2017 m.

Roma Špiklienė informuoja, kad pagal specialiojo plano sprendinius numatoma uždaryti daug vietinių reikšmės kelių ir klausia, kaip bus su privažiavimo keliais, ar jiems reikalinga žemė nebus išperkama.

Mantas Kaušylas informuoja, kad jungiamieji vietinės reikšmės keliai planuojami specialiojo plano lygmenyje ir jie užtikrins planuojamos geležinkelio linijos gretimybių pasiekiamumą. Taip pat pažymi, kad automobilių kelių sprendiniai bus tikslinami techninių projektų rengimo metu.

Aleksandras Vėlykis klausia, kas jau yra atlikta Latvijoje.

Mantas Kaušylas informuoja, kad Latvijoje parengti geležinkelio linijos trasos priešprojektiniai sprendiniai, taip pat atliekamos PAV procedūros. Pažymi, kad vėliau bus rengiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai bei techniniai projektai.

Vidas Damanauskas klausia, kokiu užsakymu atliekamas projektas.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialiojo plano organizatorius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, taip pat pagal įgaliojimą – AB „Lietuvos geležinkeliai. Užsakovas –
AB „Lietuvos geležinkeliai.

Vidas Damanauskas klausia, kodėl yra numatomas tik žemės išpirkimas, kodėl nėra numatoma galimybė nuomoti žemę iš nekilnojamo turto savininkų, kadangi tokia praktika taikoma vakarų Europoje.

Mantas Kaušylas pažymi, kad vakarų Europoje galioja kiti įstatymai nei Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje projektas „Rail Baltica“ yra paskelbtas ypatingos valstybinės svarbos projektu, todėl jam yra taikomas Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas, kuris nenumato Jūsų paminėtų procedūrų.

Vilhelminas Janušonis klausia, kodėl niekas neklausia Pasvalio r. sav. administracijos nuomonės.

Mantas Kaušylas atsako, kad Pasvalio r. sav. administracija turės įvertinti sprendinius, kaip planavimo sąlygas išdavęs subjektas ir galės pateikti pasiūlymus ir pastabas.

Mantas Kaušylas informuoja, kad motyvuotus pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano sprendinių visuomenė gali teikti iki viešo susirinkimo, kuris 2016-05-20 vyks Kėdainiuose, pabaigos. Taip pat pažymi, kad į baigiamųjų susirinkimų-konferencijų metu gautus motyvuotus pasiūlymus specialiojo plano rengėjas atsakys per 14 kalendorinių dienų.

Mantas Kaušylas praneša apie baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigą.

 

Baigiamasis susirinkimas-konferencija baigta 19 val. 50 min.

 

Protokolas parengtas: 2016-05-23.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                        Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorius                                                                        Mykolas 

 

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolą atsisiųsti galite čia: Baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolas;

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvių sąrašą atsisiųsti galite čia: Dalyvių sąrašas;

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos pristatymo medžiagą atsisiųsti galite čia: Pristatymo medžiaga.