BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS (PANEVĖŽYS)

BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS

 

2016 m. gegužės 24 d.

Panevėžys

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. gegužės 19 d. 18.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžyje.

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas,pagal 2016-05-17 projekto vadovės
prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierius-planuotojas Mykolas Dumbrava, pagal 2016-05-17 Projekto vadovės prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (baigiamojo susirinkimo-konferencijos) su parengtu Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu.

SVARSTYTA:

1) Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas (toliau – specialusis planas).

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas skelbia baigiamojo susirinkimo-konferencijos pradžią ir informuoja, kad specialiojo plano organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“, specialiojo plano rengėjas – AECOM. Pažymi, kad baigiamasis susirinkimas-konferencija skirtas Panevėžio r. sav. ir Panevėžio m. sav. teritorijos visuomenei.

Mantas Kaušylas pristato baigiamojo susirinkimo-konferencijos tvarką, praneša bendrąją informaciją: baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per
3 d. d., pasiūlymus galima teikti iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos Kėdainiuose, kuri vyks 2016-05-20, pabaigos, planavimo organizatorius per 14 kalendorinių dienų išnagrinės visuomenės pateiktus pasiūlymus ir į juos motyvuotai atsakys raštu.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamo geležinkelio socialine ir ekonomine nauda, specialiojo plano tikslais ir uždaviniais, taip pat apie planuojamo geležinkelio techninius duomenis bei planuojamą traukinių eismo intensyvumą. Pažymi, kad 2015-12-15 Susisiekimo ministerijos protokolu buvo patvirtinta specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bei specialiojo plano plėtros koncepcijos alternatyva Nr. 1, pagal kurią buvo parengti specialiojo plano sprendiniai. Taip pat informuoja apie planuojamos geležinkelio linijos trasos planinę padėtį įtakojusius veiksnius, supažindina su planuojamos trasos planine padėtimi Panevėžio r. sav. teritorijoje.

Mantas Kaušylas pažymi, kad ties susikirtimo vieta Panevėžys–Šiauliai yra numatyta keleivių stotis. Perspektyvoje numatyta, kad bus įrengtas krovinių terminalas, kuriam bus statoma krovinių stotis.

Mantas Kaušylas baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvius supažindina su specialiojo plano sprendiniais, pristato planuojamo geležinkelio skersinius pjūvius, pažymi, kad atsižvelgiant į skersinių pjūvių duomenis buvo formuojami planuojamai geležinkelio linijai reikalingi žemės sklypai, kurių plotis svyruoja dėl skirtingo teritorijų reljefo, susikirtimų su susisiekimo komunikacijomis bei inžineriniai tinklais ir kt. Paaiškina pagrindinio brėžinio sutartinius žymėjimus ir informuoja, kad šalia Panevėžio keleivinės stoties yra planuojama geležinkelio aplanka.

Mantas Kaušylas praneša, kad parengus ir patvirtinus specialųjį planą bus pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, kuri bus vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu.

Mantas Kaušylas pažymi, kad automobilių keliai, melioracijos statiniai bei kiti inžineriniai statiniai numatomi pertvarkyti iki geležinkelio linijos statybos pradžios. Taip pat pažymi, kad kaimo vietovėse pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas nustatoma geležinkelio apsaugos zona po 45 metrus abipus kraštinių kelių ašių, todėl žemės sklypui, patekusiam į geležinkelio apsaugos zoną, bus nustatyti apribojimai pagal minėtų sąlygų III skyrių, bet esamą žemės sklype vykdomą veiklą bus galima vykdyti. Geležinkelį aptarnaujantis personalas į apsaugos zoną galės patekti iš anksto informavus žemės sklypų savininkus.

Mantas Kaušylas informuoja apie automobilių kelių pertvarkymo sprendinius ir supažindina su Panevėžio r. sav. teritorijoje esančiais planuojamos geležinkelio linijos susikirtimais su valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, numatomais inžinerinės infrastruktūros statiniais bei argumentais, kurie pagrindžia minėtų statinių tikslingumą. Taip pat pažymi, kad apribojus pasiekiamumą vietinės reikšmės keliais, specialiojo plano lygmenyje suplanuojami nauji vietinės reikšmės keliai, kurie užtikrins žemės sklypų ir gretimų teritorijų pasiekiamumą.

Mantas Kaušylas apžvelgia specialiojo plano rengimo metu gautus motyvuotus pasiūlymus iš visuomenės ir pažymi, kad minėti pasiūlymai buvo gauti dėl planuojamos geležinkelio linijos trasos padėties parinkimo, dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, žemės sklypų registro finansavimo, informacijos pateikimo apie sprendinius sklype, dėl žemės paėmimo vietinės reikšmės keliams, dėl sklypo pasiekiamumo užtikrinimo naujai planuojamais vietinės reikšmės keliais, dėl pervažos įrengimo 71+710 km, dėl viadukų aukščio, dėl Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo įrengimo galimybių studijos sprendinių, dėl kaimo apsaugojimo nuo skleidžiamo triukšmo ir kt. Taip pat informuoja, į kuriuos pasiūlymus buvo atsižvelgta, o į kuriuos motyvuotai neatsižvelgta.

Mantas Kaušylas apžvelgdamas gautus pasiūlymus pakartotinai informuoja, kad geležinkelio trasa parinkta atsižvelgus į gyvenamųjų teritorijų, kultūros paveldo objektų, saugomų teritorijų išsidėstymą, inžinerinius tinklus, techninius parametrus ir kt. Taip pat pakartotinai pažymi, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra bus atliekama, vadovaujantisLietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu, patvirtinus specialųjį planą. Taip pat praneša, kad vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita, yra numatytos triukšmo mažinimo priemonės.

 

Klausimai – atsakymai.

 

Vidas Damanauskas klausia, kokiu vyriausybės nutarimu vadovaujantis numatoma žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Mantas Kaušylas informuoja, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, parengus specialųjį planą, bus atliekama kito projekto metu, vadovaujantis 2011 m.
balandžio 12 d. Nr. XI-1307 Lietuvos Respublikos Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu.

Vidas Damanauskas klausia, kam skirtas Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Mantas Kaušylas atsako, kad minėtas nutarimas skirtas nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, tokias kaip geležinkelio apsaugos zona ir kt. Pažymi, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka minėtame dokumente nėra nurodyta. Taip pat pažymi, kad žemės sklypo dalyje, kuri patenka į planuojamo geležinkelio apsaugos zoną, nebus galima keisti žemės naudojimo paskirties.

Žilvinas Teišerskis klausia, ar suplanuotiems vietinės reikšmės keliams reikalinga žemė bus išperkama.

Mantas Kaušylas atsako, kad žemės paėmimas visuomenės poreikiams dėl automobilių kelių pertvarkymo numatomas rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus arba techninius projektus. Taip pat pažymi, kad automobilių keliai bus pertvarkyti iki planuojamos geležinkelio linijos statybos pradžios.

Ona Guščienė paklausė, ar bus atlikti geodeziniai matavimai.

Mantas Kaušylas atsako, kad visi reikalingi matavimai žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrai atlikti bus atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu, kitu atveju už investuotas lėšas bus atlyginta galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Žilvinas Teišerskis informuoja, kad prieš 15 metų investavo į žemės sklype esančią melioracijos sistemą ir klausia ar už tai bus kompensuojama.

Mantas Kaušylas informuoja, kad konkretūs klausimai dėl investuotų lėšų atlyginimo bus sprendžiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu.

Žilvinas Teišerskis klausia, kokius klausimus ar motyvuotus pasiūlymus pateikė Panevėžio r. sav. administracija specialiojo plano rengimo metu.

Mantas Kaušylas informuoja, kad Panevėžio r. sav. ir Panevėžio m. sav. administracijos pateikė motyvuotus pasiūlymus dėl krovinių terminalo ir dėl automobilių kelių pertvarkymo.

Ona Guščienė klausia, kodėl už nekilnojamą turtą bus atlyginama pinigais, o ne kitokiu būdu.

Mantas Kaušylas atsako, kad projektui „Rail Baltica“ suteiktas ypatingos valstybinės svarbos projekto statusas, todėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra numatoma atlikti pagal Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą, kuriame nurodyta, kad „<...paimant privačią žemę visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę“.

Žilvinas Teišerskis klausia, kada prasidės žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialusis planas bus patvirtintas š. m. pabaigoje, o žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas turėtų prasidėti 2017 m. pradžioje.

Žilvinas Teišerskis klausia, kada prasidės realūs statybos darbai.

Mantas Kaušylas atsako, kad planuojamos geležinkelio linijos statybos darbai Panevėžio r. sav. teritorijoje galėtų prasidėti 2022 m.

Ovidijus Pečeliūnas klausia, kada prasidės žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros ir kada bus mokamos kompensacijos.

Mantas Kaušylas atsako, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas galėtų prasidėti nuo 2017 m. ir galėtų trukti ne mažiau nei vienerius metus. Kompensacijos bus mokamos minėto projekto metu.

Ovidijus Pečeliūnas klausia, ar bus galima naudotis žeme iki 2022 m.

Mantas Kaušylas atsako, kad baigus vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, žemė galės būti naudojama tik tai veiklai kuriai buvo paimta.

Ovidijus Pečeliūnas klausia, ar bus kompensuojama, jeigu naudojiesi valstybine žeme ir esi investavęs savo lėšas.

Mantas Kaušylas atsako, kad tokio pobūdžio klausimas turės būti sprendžiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu.

Antanas Rakauskas klausia, kaip bus kompensuojamos perspektyvinės pajamos už žemėje vykdomą veiklą, nes ateityje prarasiu lėšas.

Mantas Kaušylas atsako, kad vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu, kuriame nurodyta, kad „<...jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar jos apribojimu“.

Rita Ramanauskienė klausia, ar galima išsikirsti juostą, kurioje miškų ūkio žemės sklypą kirs planuojama geležinkelio linija.

Mantas Kaušylas, kad į minėtą klausimą turi atsakyti vietos miškų urėdija. Taip pat informuoja, kad patvirtinus specialųjį planą žemės sklypui bus nustatyti apribojimai.

Regina Pikulevičienė klausia, kokia bus žemės paėmimo kaina.

Mantas Kaušylas informuoja, kad paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta tvarka.

Regina Pikulevičienė klausia, kada bus išmokėti pinigai už paimamą žemę.

Mantas Kaušylas atsako, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu.

Žilvinis Teišerskis informuoja, kad žemės sklypas bus padalintas į tris dali ir klausia, ar bus suprojektuoti automobilių keliai.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialiajame palne parengti automobilių kelių pertvarkymo sprendiniai, kuriais suplanuoti privažiuojamieji ir jungiamieji vietinės reikšmės keliai žemės sklypų pasiekiamumui užtikrinti. Svarbu pažymėti, kad automobilių kelių pertvarkymo sprendiniai turės būti tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ar techninių projektų rengimo metu.

Žilvinis Teišerskis klausia, kokiais intervalais bus įrengiamos dviejų lygių sankirtos tarp automobilių kelių ir planuojamos geležinkelio linijos.

Mantas Kaušylas informuoja, kad automobilių arba geležinkelio viadukai įrengiami vidutiniškai kas 4-5 km.

Tomas Rutkauskas klausia, ar bus kompensuojama už degalus dėl papildomo kelionės nuotolio.

Mantas Kaušylas atsako, kad nebus.

Tomas Rutkauskas klausia, kokios garsą izoliuojančios medžiagos bus naudojamos.

Mantas Kaušylas atsako, kad konkrečios medžiagos bus parenkamos techninio projekto rengimo metu. Pažymi, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje yra nustatytos triukšmo mažinimo priemonių įrengimo vietos bei nustatyti triukšmo mažinimo sienučių triukšmo sugerties reikalavimai (turi garsą sugerti iki 8 dBA).

Žilvinas Teišerskis klausia, ar dar bus koreguojamas planuojamos geležinkelio linijos trasa.

Mantas Kaušylas atsako, kad planuojamos geležinkelio linijos trasa koreguojama nebebus.

Žilvinas Grakauskas klausia, ar yra numatyta konsolidacija.

Mantas Kaušylas atsako, kad šioje projekto stadijoje žemės konsolidacija nenumatoma.

Gytis Giedraitis informuoja, kad planuojama geležinkelio linija dalina 400 ha žemės masyvą, bet nėra numatyti automobilių keliai, skirti žemės ūkio technikai.

Mantas Kaušylas atsako, kad planuojamos geležinkelio linijos susikirtimuose su automobilių keliais yra numatyti viadukai, o tais atvejais, kai vietinės reikšmės kelias uždaromas, planuojami privažiuojamieji ir jungiamieji vietinės reikšmės keliai, kuriais užtikrinamas žemės sklypų pasiekiamumas. Svarbu pažymėti, kad automobilių kelių pertvarkymo sprendiniai turės būti tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų arba techninių projektų rengimo metu.

Žilvinas Teišerskis klausia, ar viadukais ir po jais galės pravažiuoti žemės ūkio technika.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialiuoju planu planuojama statiniai yra pritaikyti taip, kad pravažiuotų žemės ūkio ir statybinė technika.

Ovidijus Pečeliūnas pažymi, kad vietinės reikšmės keliai suplanuoti privačioje žemėje ir klausia, ar bus kompensuojama.

Mantas Kaušylas informuoja, kad už žemę, kuri bus reikalinga įrengti planuojamiems vietinės reikšmės keliams, kurie turės būti tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų arba techninių projektų rengimo metu, bus atlyginta.

Ovidijus Pečeliūnas klausia, kaip bus sprendžiamas tarpas tarp planuojamos geležinkelio linijos žemės sklypo ribos ir planuojamo vietinės reikšmės kelio.

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojami vietinės reikšmės keliai turės būti tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų arba techninių projektų rengimo metu pagal išduotas technines sąlygas ir atliktus inžinerinius matavimus.

Žilvinas Grakauskas klausia, kodėl nėra numatyta galimybė gauti kompensacija nekilnojamo turto forma.

Mantas Kaušylas atsako, kad toks atlygio būdas nėra numatytas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme.

Ovidijus Pečeliūnas klausia, kodėl taip greit paimama žemė.

Mantas Kaušylas atsako, todėl kad techninis projektas negalės būti rengiamas privačiuose žemės sklypuose.

Ovidijus Pečeliūnas pažymi, kad bus pažeista melioracija ir klausia, kaip bus vykdomi remonto darbai.

Mantas Kaušylas atsako, kad melioracijos sistemos pertvarkymas bus atliekamas iki planuojamos geležinkelio linijos statybos darbų pradžios.

Ovidijus Pečeliūnas klausia, kokiu laikotarpiu darbai bus vykdomi, nes jeigu derliaus nuėmimo laikotarpiu – bus patirta daug nuostolių.

Mantas Kaušylas atsako, kad statybos darbai bus atliekami abiems pusėms palankiu metų laikotarpiu.

Aivaras Kilius klausia, ar galės likusią nedidelę žemės sklypo dalį taip pat parduoti organizatoriui.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialiuoju planu numatomi konkretūs žemės sklypų plotai, todėl kitų žemės sklypo dalių paėmimas visuomenės poreikiams nebus vykdomas.

Aivaras Kilius klausia, ar planuojama geležinkelio linija kerta vandens telkinius.

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojama geležinkelio linija kerta upes, upelius arba melioracijos griovius.

Aivaras Kilius klausia, ar planuojama geležinkelio linija kerta esamus eksploatuojamus karjerus.

Mantas Kaušylas atsako, kad nekerta.

Ovidijus Pečeliūnas pažymi, kad statybos darbų metu judės daug sunkiasvorės technikos, suprastės gyvenimo kokybė ir klausia ar bus remontuojami automobilių keliai.

Mantas Kaušylas atsako, kad techninio projekto rengimo metu bus numatytas automobilių kelių sustiprinimas, numatomos nedulkančios automobilių kelių dangos.

Bronislovas Kabelis klausia, jeigu planuojama geležinkelio linija kerta gyvenamą namą, ar bus kompensuojama taip pat pinigine išraiška.

Mantas Kaušylas atsako, kad bus atlyginta pinigine išraiška, pagal rinkos vertę, vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu.

Bronislovas Kabelis klausia, ką daryti tuo atveju, jeigu kompensacijos nepakanka kitam nekilnojamam turtui įsigyti.

Mantas Kaušylas atsako, kad tokiu atveju galima bus pasitelkti kitą turto vertintoją, kuris taip pat nustatytų nekilnojamam turtui kainą ir derybų (ginčo) metu būtų nustatytas galutinis atlygio dydis.

Rimantas Požėla informavo apie įmonės UAB „Lidl“ taikomus metodus ir paklausė, kodėl valstybė negali taip pat pasielgti dėl atlygio už nugriautus namus.

Mantas Kaušylas informavo, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra atliekama pagal Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą, kuriame yra nurodyti galimi atlygio variantai (šiuo atveju tik pinigine išraiška). Pažymi, kad komercinis subjektas gali priimti kitokius susitarimus.

Mantas Kaušylas informuoja, kad motyvuotus pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano sprendinių visuomenė gali teikti iki viešo susirinkimo, kuris 2016-05-20 vyks Kėdainiuose, pabaigos. Taip pat pažymi, kad į baigiamųjų susirinkimų-konferencijų metu gautus motyvuotus pasiūlymus specialiojo plano rengėjas atsakys per 14 kalendorinių dienų.

Mantas Kaušylas baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvius pakvietė peržiūrėti parengto specialiojo plano sprendinius.

 

Mantas Kaušylas praneša apie baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigą.

 

Baigiamasis susirinkimas-konferencija baigta 20 val. 47 min.

 

Protokolas parengtas: 2016-05-24.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                       Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorius                                                                       Mykolas Dumbrava

 

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolą atsisiųsti galite čia: Protokolas;

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvių sąrašą atsisiųsti galite čia: Dalyvių sąrašas;

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos pristatymo medžiagą atsisiųsti galite čia: Pristatymo medžiaga.