BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS (KĖDAINIAI)

BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS DĖL PARENGTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO PROTOKOLAS

 

2016 m. gegužės 25 d.

Kėdainiai

 

Viešas susirinkimas vyko 2016 m. gegužės 20 d. 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.

 

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas,pagal 2016-05-17 projekto vadovės
prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierius-planuotojas Mykolas Dumbrava, pagal 2016-05-17 Projekto vadovės prof. M. Burinskienės (atestato Nr. 2494) įgaliojimą.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl supažindinimo (baigiamojo susirinkimo-konferencijos) su parengtu Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu.

SVARSTYTA:

1) AECOM parengtas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas (toliau – specialusis planas).

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas skelbia baigiamojo susirinkimo-konferencijos pradžią ir informuoja, kad specialiojo plano organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“, specialiojo plano rengėjas – AECOM. Pažymi, kad baigiamasis susirinkimas-konferencija skirtas Kėdainių r. sav. teritorijos visuomenei.

Mantas Kaušylas pristato baigiamojo susirinkimo-konferencijos tvarką, praneša bendrąją informaciją: baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 3 d. d., pasiūlymus galima teikti iki šio baigiamojo susirinkimo-konferencijos Kėdainiuose pabaigos, planavimo organizatorius per 14 kalendorinių dienų išnagrinės visuomenės pateiktus pasiūlymus ir į juos motyvuotai atsakys raštu.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamo geležinkelio socialine ir ekonomine nauda, specialiojo plano tikslais ir uždaviniais, taip pat apie planuojamo geležinkelio techninius duomenis bei planuojamą traukinių eismo intensyvumą. Pažymi, kad 2015-12-15 Susisiekimo ministerijos protokolu buvo patvirtinta specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bei specialiojo plano plėtros koncepcijos alternatyva Nr. 1, pagal kurią buvo parengti specialiojo plano sprendiniai. Taip pat informuoja apie planuojamos geležinkelio linijos trasos planinę padėtį įtakojusius veiksnius, supažindina su planuojamos trasos planine padėtimi Kėdainių r. sav. teritorijoje.

 

Mantas Kaušylas baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvius supažindina su specialiojo plano sprendiniais, pristato planuojamo geležinkelio skersinius pjūvius, pažymi, kad atsižvelgiant į skersinių pjūvių duomenis buvo formuojami planuojamai geležinkelio linijai reikalingi žemės sklypai, kurių plotis svyruoja dėl skirtingo teritorijų reljefo, susikirtimų su susisiekimo komunikacijomis bei inžineriniai tinklais ir kt. Paaiškina pagrindinio brėžinio sutartinius žymėjimus ir informuoja, kad Runeikių miško teritorijoje ties 63+000 km yra planuojama geležinkelio tarpinė stotis (aplanka).

 

Mantas Kaušylas praneša, kad parengus ir patvirtinus specialųjį planą bus pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, kuri bus vykdoma Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu.

 

Mantas Kaušylas pažymi, kad automobilių kelius, melioracijos statinius bei inžinerinius tinklus numatoma pertvarkyti pagal techniniuose projektuose parengtus išsamius sprendinius iki geležinkelio linijos statybos pradžios. Taip pat pažymi, kad kaimo vietovėse pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas nustatoma geležinkelio apsaugos zona po 45 metrus abipus kraštinių kelių ašių, todėl žemės sklypui, patekusiam į geležinkelio apsaugos zoną, bus nustatyti apribojimai pagal minėtų sąlygų III skyrių, bet esamą žemės sklype vykdomą veiklą bus galima vykdyti. Geležinkelį aptarnaujantis personalas į apsaugos zoną galės patekti iš anksto informavus žemės sklypų savininkus.

 

Mantas Kaušylas informuoja apie automobilių kelių pertvarkymo sprendinius ir supažindina su Kėdainių r. sav. teritorijoje esančiais planuojamos geležinkelio linijos susikirtimais su valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, numatomais inžinerinės infrastruktūros statiniais bei argumentais, kurie pagrindžia minėtų statinių tikslingumą. Taip pat pažymi, kad apribojus pasiekiamumą vietinės reikšmės keliais, specialiojo plano lygmenyje suplanuojami nauji vietinės reikšmės keliai, kurie užtikrins žemės sklypų ir gretimų teritorijų pasiekiamumą.

 

Mantas Kaušylas apžvelgia specialiojo plano rengimo metu gautus motyvuotus pasiūlymus iš visuomenės ir pažymi, kad minėti pasiūlymai buvo gauti dėl geležinkelio linijos trasos keitimo, dėl 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelyno ir LVAC sprendinių ties Neveronimis, dėl jungčių su Kauno LEZ, dėl automobilių kelių pertvarkymo, dėl specialiojo plano ir PAV ataskaitos viešinimo procedūrų, dėl triukšmo mažinimo priemonių, dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarkos, konsolidacijos ir žemės keitimo į valstybinę žemę, dėl nustatomų geležinkelio apsaugos zonų, dėl naudingųjų iškasenų telkinių, dėl projekto socialinės ir ekonominės naudos gavėjų. Taip pat informuoja į kokius pasiūlymus buvo atsižvelgta bei į kokius motyvuotai neatsižvelgta.

 

Mantas Kaušylas apžvelgdamas gautus pasiūlymus pakartotinai informuoja, kad specialiuoju planu yra nustatoma planuojamos geležinkelio linijos trasa bei žemės sklypai. Taip pat informuoja, kad žemės paėmimas visuomenės poreikiams bus vykdomas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu. Praneša, kad visi naudingųjų iškasenų telkiniai turės būti išeksploatuoti iki geležinkelio linijos statybos pradžios.

 

Klausimai – atsakymai.

 

Aidas Garnys klausia, kada prasidės planuojamos geležinkelio linijos statybos darbai.

Mantas Kaušylas atsako, kad statybos darbai iki Nėries upės Jonavos r. sav. teritorijoje turėtų prasidėti apie 2020 m., o Kėdainių r. sav. ir Panevėžio r. sav. teritorijas pasiekti turėtų apie 2022 m.

 

Milda Andrikytė informuoja, kad jos atstovaujama įmonė yra pateikusi paraišką dėl melioracijos rekonstrukcijos projekto, kurio teritorija patenką į žemės sklypą, kertamą planuojamos geležinkelio linijos.

Mantas Kaušylas informuoja, kad pradėjus rengti projektą dėl projektų suderinamumo reikėtų kreiptis į AB „Lietuvos geležinkeliai“, vėlesniame etape derinti su techninio projekto rengėjais.

 

Vytautas Zakaryza klausia, kokie sprendiniai numatomi vietinės reikšmės keliui ties planuojamos geležinkelio linijos trasos 65 km, kadangi statybos darbų metu bus organizuojamas intensyvus transporto eismas dėl statybinių medžiagų gabenimo.

Mantas Kaušylas atsako, kad jeigu techninio projekto rengimo metu minėtas kelias bus numatytas statybinių medžiagų ar statybinės technikos gabenimui, turės būti sustiprinamos kelių konstrukcijos, taip pat minėtų laikotarpiu užtikrinamas dulkėtumo nebuvimas.

 

Saulius Raila klausia, ar išliks vietinės reikšmės kelias susikirsdamas su planuojamos geležinkelio linijos trasa ties 59,5 km.

Mantas Kaušylas atsako, kad minėtas vietinės reikšmės kelias nebus uždaromas, šioje vietoje numatoma įrengti viaduką.

 

Saulius Raila klausia, kaip bus sprendžiamos situacijos kai žemės sklypas dalinamas į kelias dalis ne tik geležinkelio, bet ir planuojamo automobilių kelio.

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojami vietinės reikšmės keliai turės būti įrengti, bet yra suplanuoti specialiojo plano lygmenyje, todėl žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ar techninio projekto rengimo metu jų trasos galės būti tikslinamos ir projektuojamos kuo arčiau planuojamos geležinkelio linijos tvoros. Taip pat pažymi, kad vietinės reikšmės kelius turės prižiūrėti savivaldybės administracija.

 

Dainius Raila klausia, ar planuojamiems vietinės reikšmės keliams bus paimama žemė.

Mantas Kaušylas informuoja, kad žemė bus paimama visuomenės poreikiams kitų projektų metu.

 

Violeta Večėnaitė klausia, kokiomis lėšomis bus įrengiami ir prižiūrimi vietinės reikšmės keliai.

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojamų vietinės reikšmės kelių projektus rengs savivaldybių administracijos, o finansavimas bus skiriamas bendrąja tvarka.

 

Milda Andrikytė klausia, ar yra į žemės paėmimo visuomenės poreikiams plotą įskaičiuota planuojamiems vietinės reikšmės keliams reikalinga žemė.

Mantas Kaušylas atsako, kad vietinės reikšmės keliams reikalingas žemės plotas nėra įskaičiuotas.

 

Saulius Raila klausia, kodėl planuojamos geležinkelio linijos žemės sklypas kai kuriose vietose išplatėja.

Mantas Kaušylas atsako, kad specialiojo plano lygmenyje yra planuojami išgarinimo baseinai, kurie bus įrengiami, jeigu techninio projekto rengimo metu nebus numatyta kitokio sprendinio, kuriuo vadovaujantis būtų nuvedamas paviršinis lietaus vanduo.

 

Eivydas Leonavičius klausia, kokia danga numatoma planuojamiems vietinės reikšmės keliams.

Mantas Kaušylas atsako, kad dangos tipas priklausys nuo planuojamų vietinės reikšmės kelių eismo intensyvumo. Taip pat pažymi, kad specialiuoju planu numatomos priemonės dulkėtumui mažinti.

 

Justina Karalevičienė klausia, kada prasidės automobilių kelių pertvarkymo projektai.

Mantas Kaušylas informuoja, kad projektavimas galės prasidėti tik baigus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, preliminariai po dviejų metų.

 

Justina Karalevičienė klausia, ar bus galima namus statyti žemės sklype, kuris numatomas paimti visuomenės poreikiams.

Mantas Kaušylas atsako, kad to daryti nebus galima, kadangi patvirtintus specialųjį planą, žemės sklypams bus nustatyti apribojimai.

 

Milda Andrikytė klausia, ar galima rasti tolimesnių projektų planą specialiojo plano rengėjo internetiniame tinklalapyje www.publicity.lt.

Mantas Kaušylas atsako, kad tokios galimybės nėra. Taip pat pažymi, kad specialusis planas bus patvirtintas iki š. m. pabaigos.

 

Milda Andrikytė klausia, ar šiandien yra paskutinė diena pateikti motyvuotus pasiūlymus.

Mantas Kaušylas patvirtina, kad šiandien yra paskutinė diena teikti motyvuotus pasiūlymus, pažymi, kad juos galima teikti iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.

 

Saulius Raila pažymi, kad melioracijos sistemos bus sugadintos ir klausia, kaip bus sprendžiama.

Mantas Kaušylas atsako, kad techninio projekto rengimo metu bus numatyti sprendiniai pagal kuriuos bus sutvarkytos melioracijos sistemos iki planuojamos geležinkelio linijos statybos darbų pradžios.

 

Milda Andrikytė klausia, ar žemės paėmimui bus rengiamas atskiras projektas.

Mantas Kaušylas patvirtina, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra bus atlikta kitu projektu ir visi nekilnojamo turto savininkai ar naudotojai bus apie tai informuoti. Taip pat pažymi, kad bus paskirtas turto vertintojas, kuris nekilnojamo turto vertę įvertins atsižvelgdamas į rinkos vertę. Taip pat atlyginama ir už patiriamus nuostolius susijusius su vykdoma komercine veikla.

 

Saulius Raila klausia, kada bus nustatoma paimamos žemės vertė.

Mantas Kaušylas informuoja, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu.

Veronika Griganavičiūtė informuoja, kad apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, jame esančių statinių ir įrenginių rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama į tą pačią žemės verčių zoną žemės verčių žemėlapiuose patenkančių žemės sklypų, statinių ir įrenginių sandoriuose, sudarytuose nuo specialiojo plano, kurio pagrindu buvo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, patvirtinimo iki turto vertinimo ataskaitos parengimo, nurodytų tokių nekilnojamųjų daiktų kainų pokytį.

Mantas Kaušylas informuoja, kad paimamo visuomenės poreikiams turto vertė ir nuostoliai apskaičiuojami taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualaus turto vertinimo būdą, o turto vertinimo metodas kiekvienu atveju parenkamas atsižvelgiant į kriterijus, nustatytus Vyriausybės patvirtintoje Turto vertinimo metodikoje.

 

Rimantas Šlikas klausia, ką daryti, jeigu žemės sklypai yra įkeisti bankui.

Mantas Kaušylas atsako, kad šis klausimas turėtų būti sprendžiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu.

 

Aidas Garnys nori pasitikslinti specialiojo plano pagrindinio brėžinio žymėjimus ir klausia, ar žalia linija pažymėta tvora.

Mantas Kaušylas atsako, kad žalia linija pažymėta planuojamos geležinkelio linijos žemės sklypo riba, kuri faktiškai sutaps su tvoros įrengimo vieta.

 

Aidas Garnys klausia, kokio pločio yra planuojamos geležinkelio linijos žemės sklypas.

Mantas Kaušylas atsako, kad planuojamos geležinkelio linijos žemės sklypo plotis vidutiniškai yra 50-60 m, bet dėl reljefo, planuojamų statinių ar kitų sprendinių gali būti atitinkamai platesnis ir siekti 80 m ar daugiau.

 

Mantas Kaušylas praneša apie baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigą.

 

Baigiamasis susirinkimas-konferencija baigta 19 val. 45 min.

 

Protokolas parengtas: 2016-05-25.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                       Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorius                                                                       Mykolas Dumbrava

 

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolą atsiųsti galite čia: Protokolas;

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos dalyvių sąrašą atsiųsti galite čia: Dalyvių sąrašas;

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos pristatymo medžiagą atsiųsti galite čia: Pristatymo medžiaga.