VIEŠO SUSIRINKIMO (SUPAŽINDINIMO) DĖL PATIKSLINTOS KAUNO R. SAV. TERITORIJOJE EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

VIEŠO SUSIRINKIMO (SUPAŽINDINIMO) DĖL PATIKSLINTOS KAUNO R. SAV. TERITORIJOJE EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

 

2016 m. rugpjūčio 22 d.

Neveronys

 

Viešas susirinkimas (supažindinimas) vyko 2016 m. rugpjūčio 22 d.18.00 val. Neveronių seniūnijos kultūros centro salėje, Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav.

Viešo susirinkimo pirmininkas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – AECOM) plėtros vadovas Mantas Kaušylas;

Viešo susirinkimo sekretorius – AECOM inžinierius-planuotojas Mykolas Dumbrava.

 

DALYVAVO: Dalyvių sąrašas pridedamas.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl viešo susirinkimo (supažindinimo) su parengta patikslinta Kauno r. sav. teritorijoje Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

SVARSTYTA:

1) AECOM parengta patikslinta Kauno r. sav. teritorijoje Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita;

Mantas Kaušylas informuoja, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei AB „Lietuvos geležinkeliai“. PAV dokumentų rengėjas – AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas Lietuvoje. Taip pat pristato susirinkimo darbotvarkę, supažindina su viešo susirinkimo (supažindinimo) tvarka. Pažymi, kad su PAV ataskaita supažindinama Kauno r. sav. teritorijos visuomenė.

Posėdžio pirmininkas Mantas Kaušylas supažindina su motyvuotų pasiūlymų teikimo tvarka – juos galima pateikti 10 d. d. po viešo susirinkimo (supažindinimo),teikiant pasiūlymus raštu, būtina nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kt. kontaktinius duomenis. Pažymi, kad iki viešo susirinkimo (supažindinimo) buvo gautas 1 motyvuotas pasiūlymas, kuriame prašoma pateikti programos „Sound plan“ triukšmo skaičiavimo duomenis. Informacija pateikta. Taip pat informuoja, kad viešo susirinkimo (supažindinimo) protokolas bus sudarytas per 5 d. d., jį sudarys susirinkimo sekretorius Mykolas Dumbrava, o suinteresuotos visuomenės susipažinimo su protokolu terminas –
3 d. d. nuo pasirašymo dienos.

 

PAV ataskaitos pristatymas

 

Mantas Kaušylas supažindina su aplinkybėmis, dėl kurių buvo patikslinta PAV ataskaita Kauno r. sav. teritorijoje ir informuoja apie 2016-05-04 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos „Dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo Kauno rajone Neveronyse ir Pabiržio kaime“ protokolo Nr. 8-59 nutartis. Pažymima, kad 1435 mm pločio vėžės kelynas bei lokomotyvų ir vagonų depas Kauno r. sav. teritorijoje neplanuojami.

Mantas Kaušylas pristato parengtos PAV ataskaitos sprendinius Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. teritorijose. Suinteresuota visuomenė supažindinama su numatomais sprendiniais Palemono kelyne, šalia Kauno viešojo logistikos centro, taip pat pristatomi patikslinti sprendiniai šalia Neveronių k. ir Pabiržio k. teritorijų, nurodomos vietos, kuriose numatomos jungtys į Kauno laisvosios ekonominės zonos teritoriją, taip pat nurodoma planuojamos KUN stoties vieta.

Mantas Kaušylas informuoja, kad PAV yra atliekamas lygiagrečiai su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu (toliau – specialusis planas). PAV ataskaitoje yra naudojama minėto specialiojo plano informacija.

Mantas Kaušylas informuoja, kad poveikio aplinkai vertinimas buvo pradėtas 2015 m. II ketvirtį, numatomas baigti 2016 m. IV ketvirtį. Taip pat informuoja, kad PAV atliekamas, kadangi planuojama ūkinė veikla (europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas bei eksploatacija) patenka į Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nurodytų veiklų sąrašą, kurioms yra privalomas atlikti PAV.

Mantas Kaušylas informuoja apie subjektus, kurie teiks išvadas dėl PAV ataskaitos bei pažymi, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Mantas Kaušylas supažindina su Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena svarstomomis alternatyvomis:

  • Alternatyva Nr. 1: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Dagiai (Pasvalio r. sav.);
  • Alternatyva Nr. 2: Rokai – Palemonas (Kauno m. sav.) – Neveronys (Kauno r. sav.) – Jonava – Pagiriai (Kėdainių r. sav.) – Ramygala – Upytė – Janališkiai (Panevėžio r. sav.) – Pušalotas – Joniškėlis – Vaškai – Kiemėnai – Kamardė (Pasvalio r. sav.).

Mantas Kaušylas informuoja apie tarptautines specialiojo plano derinimo procedūras su Latvijos valstybe. Informuoja, kad minėtų derinimo procedūrų metu buvo nuspręsta, kad alternatyva Nr. 1 yra tinkama abiems valstybėms, o alternatyva Nr. 2 yra atmetama, kadangi Latvijos valstybės teritorijoje jos trasa kirstų kultūros paveldo teritorijas. Pažymi, kad sienos kirtimo taškas yra nurodytas toje pačioje vietoje kaip ir 2011 m. AECOM parengtoje galimybių studijoje. Informuoja, kad sienos kirtimo taškas kartu su SPAV ataskaita ir plėtros koncepcija, buvo patvirtintas LR Susisiekimo ministerijos 2015 m. gruodžio 15 dieną.

Mantas Kaušylas supažindina su planuojamos geležinkelio linijos techniniais parametrais (maksimalia ašies apkrova, projektiniu iki 250 km/val. greičiu, traukinių ir peronų ilgiu). Pristato planuojamą traukinių eismo prognozę (42 traukiniai per parą). 

Mantas Kaušylas pristato susirinkusiems planuojamos geležinkelio linijos skersinius profilius bei nurodo pagrindines geležinkelio sudedamąsias dalis. Informuoja, kad minėti skersiniai profiliai lėmė vėžės plotį bei padėjo suformuoti planuojamo geležinkelio įrengimui reikalingus žemės sklypus.

Mantas Kaušylas įvardina pagrindinius, trasos padėtį įtakojusius veiksnius: strateginiai dokumentai ir programos, plėtros dokumentai, techniniai reikalavimai, teritorijų planavimo dokumentai, statybos kaštai, aplinkos komponentai, visuomenės sveikata, inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai. 

Mantas Kaušylas pristato statybos laikotarpiu ir eksploatacijos laikotarpiu galimą neigiamą poveikį aplinkai (aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, geologinėms ir hidrogeologinėms sąlygoms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, augmenijai, gyvūnijai, visuomenės sveikatai, kultūros paveldui) bei priemones minėtam poveikiui mažinti. Nurodo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmo mažinimo sienučių, pylimų bei vibracijos slopintuvų įrengimo vietas, paaiškina kaip buvo atliekamas triukšmo modeliavimas, kokia programinė įranga buvo naudota. Pažymi, kad PAV ataskaitos rengimo metu identifikuotas pastatas, esantis šalia esamos geležinkelio linijos, kurį reikės nugriauti, bet minėtas pastatas nėra registruotas VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje, o žemės sklypui nėra suteiktas adresas. Supažindina su automobilių kelių pertvarkymo sprendiniais: esamą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1918 kelio sankirtą su esama geležinkelio linija numatoma pertvarkyti įrengiant automobilių tunelį, požeminę pėsčiųjų ir dviračių perėją bei žiedinę sankryžą Neveronių k. teritorijoje. Taip pat informuoja apie numatomą žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarką.

 

Klausimai – atsakymai.

 

Mindaugas Plučas klausia, ar teisingai suprato, kad triukšmo mažinimo sienelė numatoma ties suplanuotu automobilių tuneliu šalia Neveronių k. ir Pabiržio k. teritorijomis.

Mantas Kaušylas atsako, kad triukšmo mažinimo sienelė numatoma virš planuojamo automobilių tunelio ir požeminės pėsčiųjų bei dviračių perėjos, kadangi minėti sprendiniai bus įrengiami po žeme.

Mindaugas Plučas klausia, ar triukšmo mažinimo sienelė bus įrengta 4-6 m aukščio, kaip nurodyta pristatymo metu.

Mantas Kaušylas atsako, kad triukšmo mažinimo sienelės aukštis priklausys nuo vietos, kurioje ji bus įrengta, atsižvelgiant į planuojamos geležinkelio linijos sankasos aukštį ir kitus parametrus. Pažymi, kad tikslus triukšmo mažinimo sienelės aukštis bus nustatytas techninio projekto rengimo metu bei patvirtina, kad šioje vietoje turės būti įrengta minėta sienelė.

Mindaugas Plučas prašo nurodyti orientacinį atstumą tarp planuojamos požeminės pėsčiųjų bei dviračių perėjos ir planuojamo automobilių tunelio.

Mantas Kaušylas atsako, kad atstumas tarp minėtų objektų yra apie 90 m.

Renata Vilčiauskienė klausia, ar triukšmo mažinimo sienelė yra numatyta ties Neveronių k. pradžia, esamos geležinkelio linijos atžvilgiu nuo Kauno m. pusės, kadangi jau šiuo metu gyventojai kenčia triukšmą. Taip pat klausia, ar būtų sudėtinga pratęsti suplanuotą triukšmo mažinimo sienelę (pristatymo medžiagoje pažymėta Nr. 11) 500 m atstumu į Kauno m. pusę.

Mantas Kaušylas informuoja, kad šiuo klausimu prieš pat viešą susirinkimą (supažindinimą) buvo gautas motyvuotas pasiūlymas, todėl PAV rengėjai peržiūrės triukšmo modeliavimo rezultatus ir situaciją įvertins bei atsakys raštu į motyvuotą pasiūlymą.

Renata Vilčiauskienė pažymi, kad tokia pati situacija yra ir prie Neveronių gimnazijos (pristatymo medžiagoje triukšmo mažinimo sienutė pažymėta Nr. 14).

Mantas Kaušylas atsako, kad pagal gautus triukšmo modeliavimo rezultatus, ties Neveronių gimnazija didžiausi leistini triukšmo ribiniai dydžiai nėra viršijami, bet atsižvelgiant į motyvuotą pasiūlymą PAV rengėjai pakartotinai įvertins triukšmo rezultatus ties Neveronių gimnazija.

Renata Vilčiauskienė prašo į Neveronių seniūnijos gyventojų poreikius žiūrėti neformaliai ir priimti suinteresuotai visuomenei naudingus sprendimus triukšmo mažinimo priemonių numatymo klausimais.

Mantas Kaušylas atsako, kad PAV dokumentų rengėjai į situaciją nežiūri tik formaliai, kadangi atliekant triukšmo modeliavimą buvo sudarytos pakankamai optimistinės transporto srautų prognozės tiek planuojamos geležinkelio linijos, tiek esamų automobilių kelių atžvilgiu. Taip pat pažymi, kad rengiant dokumentus vertinamas ekvivalentinis triukšmas, o ne momentinis. Informuoja, kad atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės pageidavimą, PAV dokumentų rengėjai detaliau įvertins gautus triukšmo modeliavimo rezultatus ir motyvuotai atsakys į gautus motyvuotus pasiūlymus raštu. 

Marina Plučienė klausia, kaip bus organizuojamas transporto eismas statybos metu.

Mantas Kaušylas atsako, kad eismo organizavimas statybos laikotarpiu turės būti sprendžiamas rengiant techninį projektą, kadangi jame numatomi laikini eismo organizavimo sprendiniai. Informuoja, kad prieš uždarant vieną pervažą, turės būti įrengiama kita arba numatomas alternatyvus eismo organizavimo sprendinys, kadangi susisiekimas neturi būti ribojamas bet kuriuo laikotarpiu.

Marina Plučienė klausia, ar planuojamas automobilių tunelis nesieks gyvenamųjų namų esančių Pabiržio k. teritorijoje.

Mantas Kaušylas atsako, kad planuojamas automobilių tunelis yra nutolęs nuo gyvenamųjų namų ir jų nesieks.

Mantas Kaušylas paskelbia apie viešo susirinkimo pabaigą.

Susirinkimas baigtas 19 val. 17 min.

Protokolo pasirašymo data: 2016-08-23.

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                   Mantas Kaušylas

 

Susirinkimo sekretorius                                                                       Mykolas Dumbrava

 

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolą ir dalyvių sąrašą atsiųsti galite čia: Protokolas ir dalyvių sąrašas;

Baigiamojo susirinkimo-konferencijos pristatymo medžiagą atsiųsti galite čia: Pristatymo medžiaga.