Informuojame, kad LR Vyriausybė patvirtino Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą

        Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 patvirtino Susisiekimo ministerijos pateiktą Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą, kuriame nurodyta tiksli geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybės sienos vieta. Plačiau.

Nutarimas dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios.

Registracijos TPD registre Nr.: T00079723

Registracijos data: 2017-01-23

Susipažinti su parengtu ir patvirtintu specialiuoju planu galima čia: Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas.

 

Numatytos specialiojo plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonės:

Aplinkos monitoringas – sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė.

Pagrindiniai taikomo aplinkos monitoringo uždaviniai būtų:

1) nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę geležinkelio linijos ir su ja besiribojančioje teritorijoje;

2) sisteminti, vertinti ir prognozuoti gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes;

3) kaupti, analizuoti ir teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie gamtinės aplinkos būklę;

4) analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.

Vykdant aplinkos monitoringą būtų stebima, vertinama ir prognozuojama:

1) aplinkos oro, vandens, žemės gelmių, dirvožemio, gyvosios gamtos būklė;

2) natūralių ir antropogeniškai veikiamų gamtinių sistemų (gamtinių buveinių, ekosistemų) ir kraštovaizdžio būklė;

3) fizikinis (triukšmas), cheminis (tarša), biologinis (žuvusiųjų žinduolių) ir kitoks antropogeninis poveikis bei jo įtaka gamtinei aplinkai.

Numatomos sprendinių įgyvendinimo stebėsenos priemonės visuomenės sveikatos saugos aspektu:

1) aplinkos oro, vandens, žemės gelmių, dirvožemio būklė;

2) fizikinis (triukšmas ir vibracija), cheminis (tarša) ir kitoks antropogeninis poveikis bei jo įtaka visuomenės sveikatai.

Plačiau galima susipažinti specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos  (nuoroda).

 

1. Kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami specialiajame plane;

Siekiant išspręsti aplinkos apsaugos klausimus, parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, su kuria susipažinti galima čia: PAV ataskaita.

 

2. Kaip priimant sprendimą atsižvelgta į vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus;

Susipažinti su informacija, kaip buvo atsižvelgta į vertinimo subjektų išvadas galima čia: SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma.

Susipažinti su informacija, kaip buvo atsižvelgta į viesuomenės pasiūlymus galima čia: SPAV visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažyma.

 

3. Kaip priimant sprendimą atsižvelgta į tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus;

Susipažinti su informacija, kaip buvo atsižvelgta į tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus galima Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 3.7 skyriuje Tarpvalstybinio poveikio vertinimas (nuoroda).

 

4. Motyvai, kodėl atsižvelgiant į kitas svarstytas alternatyvas pasirinkta priimtoji koncepcijos alternatyva.

Priimtoji plėtros koncepcijos alternatyva pasirinkta atlikus plėtros koncepcijos trasos alternatyvų palyginimą su kuriuo susipažinti galima specialiojo plano plėtros koncepcijos ataskaitos 6.1 skyriuje (nuoroda), taip pat atlikus trasos alternatyvų palyginimą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje, su kuriuo susipažinti galima minėtos ataskaitos 10.7 skyriuje (nuoroda).